สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบใจพสกนิกรกราบพระบรมศพ และจิตอาสา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งทรงขอบใจพสกนิกรที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นจิตอาสา

      วันที่ 11 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งขอบใจพสกนิกรที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ใจความว่า...

    ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดี ด้วยน้ำใจบริสุทธิ์งดงาม อีกทั้งพร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา และช่วยเหลืองานพระบรมศพและงานด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นการทำดีด้วยหัวใจ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร

     บัดนี้ การถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ เรียบร้อย และสมพระเกียรติ เชื่อว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความทุ่มเทเสียสระ และด้วยความสมัครสมานของประชาชนไทยในครั้งนี้ หากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงทราบด้วยพระญาณวิถีใดๆ ก็ตาม จะทรงชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง

       จึงขอขอบใจทุกๆ ท่าน ด้วยความซาบซึ้งอย่างสุดหัวใจ ด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง 

       พระปรมาภิไธย 10 ตุลาคม 2560  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบใจพสกนิกรกราบพระบรมศพ และจิตอาสา


เปิดอ่าน