ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทานยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย

    ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทานยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัย

    เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 สิงหาคม ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญยาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน 10,000 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด จังหวัดละ 1,000 ชุด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยโสธร จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย


เปิดอ่าน