ร.10 พระราชทานถุงยังชีพ-อาหารผู้ประสบอุทกภัยพายุตาลัส-เซินกา

ร.10 พระราชทาน ถุงยังชีพ-อาหาร แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ตาลัส" และ "เซินกา"

       เวลา 10.10 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน 
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” 
ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์
ในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอดอนจาน อำเภอยางตลาด และอำเภอฆ้องชัย จำนวนรวม 1,457 ครอบครัว 
ณ หอประชุมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์             
       ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอกมลาไสย ซึ้งได้รับความเสียหาจำนวน 
7 ตำบล 94 หมู่บ้าน จำนวนรวม 1,145 ครอบครัว ณ หอประชุมอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป  
ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

      โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งครัวพระราชทานขึ้นที่หน้าสนามกีฬาบริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร  โดยให้ข้าราชบริพารที่ปฏิบัติงานที่พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ มาประกอบอาหารปรุงสดเพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรในชุมชนบ้านดอนตาลโง๊ะ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเป็นชุมชนรอบหนองหานอีกชุมชนหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ จำนวน 200 ครัวเรือน ประชากร 600 คน ได้นำข้าวกล่องรวม 500 กล่อง น้ำดื่ม 600 ขวดไปแจกจ่าย นอกจากนี้ ยังได้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในรอบนอก เช่น อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอวานรนิวาส และอำเภอสว่างแดนดินโดยข้าวกล่องที่ประกอบอาหารขึ้นในวันนี้ มีจำนวน 2,500 กล่อง และมีประชาชนจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ทั้งยังร่วมในการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารร่วมกับหน่วยพระราชทานด้วย ซึ่งในวันนี้ อาหารพระราชทานจากครัวพระราชทานได้แก่ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด และอีกหลายเมนู ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


เปิดอ่าน