"ร.10" ทรงตรัสกับ"ครม." อุปสรรคคือบททดสอบ

"นายกฯ" เผย "ร.10" ทรงตรัสกับ "ครม." การทำงานย่อมมีปัญหา อุสรรคคือบททดสอบ ต้องรอบคอบ มีเหตุผล ลั่น โจทย์สำคัญ "รัฐบาล" คือการเอาชนะ "ความยากจน"

 

          28 ก.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า ปัญหาปากท้องยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รัฐบาลนี้ไม่เพียงต้องบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในบรรยากาศแห่งความปรองดองของคนในชาติ ปราศจากความขัดแย้งแล้ว ยังต้องวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการปฏิรูปในทุกมิติ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โจทย์สำคัญคือ การเอาชนะความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมให้ได้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานราก ให้การศึกษากับทุกคนทุกกลุ่มวัย ทุกสาขาอาชีพ การยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกครัวเรือน ให้มีที่อยู่อาศัย ปลอดหนี้ รักการออม และมีหลักประกันสุขภาพ อย่างทั่วถึงเป็นต้น ทั้งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระราชดำรัสกับคณะรัฐมนตรี ถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชน สรุปใจความสำคัญ ได้ว่า “การปฏิบัติงานนั้นไม่ว่าจะปฏิบัติงานใดย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ซึ่งปัญหาและอุปสรรคนั้นคือบททดสอบ มีอะไรก็ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความรอบคอบให้สมกับสถานการณ์และเหตุผล

 

 


เปิดอ่าน