โปรดเกล้าฯ ให้เอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ วันที่ 132

          วันที่ 2 มิ.ย. 2560 การพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 132 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐ วิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ เวลา 10.00 น., 14.30 น., 17.00 น. และเวลา 19.00 น. รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง ทั้งนี้ ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ได้เพิ่มรอบสวดเวลา 21.00 น. อีกหนึ่งรอบ

          เวลา 10.00 น. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดวัดราชาธิวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จ.กรุงเทพฯ วัดโพนทองดอนไข วัดทองประสิทธิ์ จ.ขอนแก่น วัดท่าไชยศิริ จ.เพชรบุรี วัดสันต้นผึ้ง จ.พะเยา วัดแจ้ง วัดบ้านหว้าน จ.ปราจีนบุรี สวดพระพุทธมนต์ ในการนี้ พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ รับถวายภัตตาหารเพล สดับปกรณ์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ โดยมี ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิชและครอบครัว, มูลนิธิอรุณ สรเทศน์, วปอ.รุ่น 20, โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา, ครอบครัวจินตนามณีรัตน์, มูลนิธิรากแก้ว, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ,สกุลลียะวณิช, ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร และครอบครัว และ มูลนิธิอัยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

          เวลา 14.30 น. วัดราชผาติการามวรวิหารคณะที่ 1-2, วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะที่ 1-2, วัดพรหมธรรมนิมิต, มูลนิธิวัดตาลเอน (พระครูสมุห์จิรยุทธ อธิฉนฺโท), คณะศิษย์วัดธรรมถาวร, ศิษย์วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร, วัดพรหมยานรังสรรค์, ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือไทยยาซากิ และ บริษัท ยูเนียนฟูดอินดัสตรี จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลในพิธ์บำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จ.กรุงเทพฯ วัดสิริกาญจนาราม จ.กาญจนบุรี วัดธรรมถาวร จ.ชุมพร วัดเจ็ดริ้ว วัดธรรมเจดีย์ศรีพัฒน์ จ.สมุทรสาคร วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี วัดบางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม วัดเนกขัมมาราม จ.ราชบุรี สวดมาติกาและสดับปษกรณ์ อุทิศถวายพระบรมศพ   

          เวลา 17.00 น. โครงการปทุมมามหาสิกขาลัยคณะที่ 1-2, วัดเทพบุตรคณะที่ 1-2, คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน วัดบ้านส้อง, วัดป่าท่าไท, วดหนองขอ, วัดวิมลนิวาสคณะที่ 1-2, พระอธิการสายชล โอภาโส คระศิษย์พระครูสุนทรธรรมประยุต, วัดเขาอิติสุคโตและคณะศิษย์ โดยมีพระสงฆ์ 10 รูปจากวัดบางปรือ  วัดท่าโสม วัดมัชฌิมวัน วัดท่ากระท้อน วัดห้วงพัฒนา จ.ตราด วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ วัดประชุมคงคา จ.ชลบุรี วัดหน้าพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราชสวดมาติกาและสดับปกรณ์ อุทิศกุศลถวายพระบรมศพ

          เวลา 19.00 น. โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”, พระอาจารย์วรฤทธิ์ โอภาโส และศิษย์, นักศึกษาพระอภิธรรม, วัดหนองแสง, วัดป่าภูริทัตต, คณะศิษย์พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) จังหวัดสุโขทัย และ คณะพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี, วัดป่าสุขใจ และคณะญาติโยม, คณะสงฆ์และคณะพุทธบริษัทวัดชลประทานรังสฤษดิ์, อุบาสกและอุบาสิกาวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก, วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น และ คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดบางขุนเทียนกลาง คณะที่ 1 เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล โดยมีพระพิธีธรรม  8 รูป จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และวัดประยุรวงศาวาส สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ


เปิดอ่าน