พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันที่ 124

โปรดเกล้าฯ ให้ภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีพระบรมศพ

         วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 124 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

          ในเวลา 10.00 น. นางนิจพร จรณะจิตต์ ประธานกลุ่มบริษัท อิตัลไทย เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดอาวุธวิกสิตาราม วัดสรรณาราม วัดกัลยาณมิตร วัดนาคปรก กรุงเทพฯ, วัดเขื่อนเพชร วัดมหาธาตุ วัดลาดศรัทธาราม วัดระหารน้อย วัดเจริญศรีมณีผล จ.เพชรบุรี, วัดอโยธยาราชธานี ประเทศอินเดีย ที่สวดพระพุทธมนต์ ที่สวดพระพุทธมนต์ โดยมี บริษัท ภูนำเกียรติ จำกัด และบริษัทในเครือ, บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท วีก้า ออโต้เมชั่น (2000) จำกัด, กลุ่มบริษัท อิตัลไทย, บริษัทยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด, โครงการ จติจักร กรีน, บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด, บริษัท อิริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟู๊ด เซน จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

          ในการนี้ เจ้าหน้าที่นิมนต์พระศรีวินยาภรณ์ จากวัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร ถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง “สุจริตกถา” ใจความตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบริหารพระราชอาณาจักร โดยทศพิศราชธรรม นำประเทศชาติและประชาชนสู่ความร่วมเย็นเป็นสุข ทรงมีพระราชวิริยะอุตสาหะ ในอันที่จะทรงประพฤติปฎิบัติตามพระบรมราชปณิธานที่พระราชทานไว้ทุกประการ ทรงพัฒนาประเทศชาติในทุกๆ ส่วน เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ทอดพระเนตรกิจการโครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศ พระราชกรณียกิจทั้งปวงนั้น ล้วนเกิดแต่พระปรีชาญาณอันสุขุมคัมภีรภาพเป็นมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นที่แซ่ซ้องสาธุการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ทรงครองแผ่นดินตามพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม” ในพระปฐมราชโองการนี้ คำว่า “ครองแผ่นดินโดยธรรม” หมายถึง “ครองแผ่นดินโดยสุจริตธรรม”

          พระคุณธรรมข้อนี้ปรากฎในพระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะอาจารย์โรงเรียนต่างๆ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2523 ตอนหนึ่งว่า “...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่า ผู้มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริจไม่มีความบริสุทธิ์ใจ” สอดคล้องกับพุทธรรมภาษิตที่อัญเชิญบทแห่งพระธรรมเทศนาว่า ธมฺมํ จเร สุจริตํ แปลว่า บุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริต ดังนั้น สุจริต เป็นคุณธรรมคำรวมแห่งความดีทั้งหลาย ความหมาย ก็คือไม่ทำชั่ว ไม่พูดชั่ว ไม่คิดชั่ว แต่ทำดี พูดดีและคิดดี โดยสมเด็จบรมบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระอันคุณประเสริฐ ทรงใช้หลักสุจริตธรรมในการปกครองประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก ย่อมเป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ป้องกันการประพฤติทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง พร้อมดำเนินชีวิตหน้าที่เป็นสุจริตได้อย่างมีประสิทธิผลที่สามารถนำปฎิบัติได้ในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกระดับชั้น

           เวลา 14.30 น.  บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท เอส พี คอนแทรคติ้ง จำกัด, บริษัท เอส เอ แอดวานส์ ทรานสปอร์ต จำกัด, บริษัท ABSOLUTE WEAL TH ADVISOR CO. LTD., บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน), คณะพยาบาลตำรวจ รุ่น 6, บริษัท ลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์ จำกัด, บริษัท ซีดี กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ศรีพุธ โกลด์ จำกัด, บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด และบริษัท สามพี่น้อง บุญเรือง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดบรมวงศ์อิศรวราราม  วัดบ้านแพน ว้ดป้อมแก้ว วัดโคกมะยม จ.พระนครศรีอยุธยา, วัดอินทาราม  วัดหนองกะพง วัดแก้วเจริญ วัดทุ่เศรษฐี จ.สมุทรสงคราม สวดมาติกาและสดับปกรณ์อุทิศถวายพระบรมศพ

        เวลา 17.00 น. บริษัท ทริปเปิล เอส แอนด์ เอ็น อีควิปเม้นท์ จำกัด, บริษัท เด็กซ์ตร้า เอเชีย จำกัด, บริษัท ดีวีเอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท วอลรัส จำกัด, บริษัท โอลิเวอร์ ออยทูลส์ จำกัด, บริษัท กอนแก่นแหอวน จำกัด, บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด, บริษัท ฝันที่เป็นจริง คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด, บริษัท เอื้อวัฒนกุล จำกัด บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดราชบพิตสถิตมหาสีมารามสวดมติกาและสดับปกรณ์อุทิศถวายพระบรมศพ

          ส่วนเวลา 19.00 น. มีบริษัท เมวะเคมีคัล จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวรรณธุรกิจ และการบัญชี, บริษัท โฟร์พี เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท รอซโซ่ จำกัด, บริษัท อินดิเพ็นเด็นท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท เจ พี ที ไทร์ จำกัด, บริษัท ไมนอกซ์ วาล์ว แอนด์ ฟิตติ้ง จำกัด, บริษัท สิริทนง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท พระยา ฟิโลโซฟี จำกัด, บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดมหาธาตุยุวราษรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ


เปิดอ่าน