พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ จะเสด็จพิธีกงเต็กหลวง

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ จะเสด็จร่วมในพิธีโยคะตันตระ (ทิ้งกระจาด) 23 พ.ค.60

          ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นคณะที่ 4 ในวันที่ 23 พ.ค.2560 นั้น วันนี้ (18 พ.ค.) สำนักพระราชวัง ได้ออกหมายกำหนดการการบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก) โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จร่วมในพิธีโยคะตันตระ (ทิ้งกระจาด) เวลา 18.00 น. ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ทรงกราบ 
          จากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และทรงจุดธูปเทียนเซ่นไหว้ดวงพระวิญญาณเพื่ออุทิศบุญกุศลแก่เวไนยสัตว์ พระสงฆ์จีนสวดพระธารณีมนต์เจริญธรรมอธิษฐานจบ เสด็จออกจากทิมคดไปยังเต็นท์เครื่องกระดาษ ทรงจุดธูปเทียนบูชามหาโพธิสัตว์ (ไต่สือเอี้ย) ทอดพระเนตรเครื่องกระดาษเสร็จแล้ว เสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร บรรพชิตจีนนิกายสวดมาติกาและสดัปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ จากนั้นไปทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพ เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วเสด็จกลับ
           สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30-19.30 น. ซึ่งมีลำดับทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ พิธีเปิดมณฑลพิธี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีดังกล่าว ลำดับที่ 2 พิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่ม ลำดับที่ 3 พิธีทรงน้ำดวงพระวิญญาณ ณ มณฑลพิธี ต่อมาลำดับที่ 4 พิธีสังวัธยายสุขาวดีวยูหสูตร ลำดับที่ 5 พิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลา ณ ท่าราชวรดิฐ ลำดับที่ 6 พิธีโยคะตันตระ (ทิ้งกระจาด) และลำดับที่ 7 พิธีเผาเครื่องกระดาษ เป็นอันเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก) ครั้งนี้ที่ 4


เปิดอ่าน