ในหลวง เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระแก้ว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคล

       เมื่อเวลา 14.57 น.วันที่ 11 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มายังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีพืชมงคล  เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีปฏิมากร และพระพุทธรูปสำคัญ พระราชาคณะถวายศีล จบแล้ว ทรงพระสุหร่าย ถวายดอกไม้บูชาพระพุทธคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทย 

       ต่อมา พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล คาถาภาษาบาลี พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ขอให้ข้าวกล้าและบรรดาพืชผลที่หว่านที่เพาะปลูกลงทั่วราชอาณาเขต จงงอกงามจำรูญ ไพบูลย์ และบริบูรณ์ ตามเวลา ทั่วภูมิมณฑล อย่าเสียหายโดยประการใด ขอให้พระพุทธคันธราษฎร์และเทพยดาทั้งปวงบันดาลให้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ และฝนตกตามฤดูกาล  จากนั้นพระสงฆ์ 11 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว 

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏัก สำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ น.ส.นันทินี ทรงทองเหย้า กับ น.ส.ฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์ และ เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.พรพิมล ศิริการ กับ น.ส.นันทวัน สุวรรณสถิต   ผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย เครื่องดุริยางค์แล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาย ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ


เปิดอ่าน