ในหลวงพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเชียงใหม่-เชียงราย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเชียงใหม่-เชียงราย

 

     วันที่ 10 พ.ค. เวลา 08.30น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 ครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
     ต่อมาเวลา 13.00น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวราษฎร ที่ประสบวาตภัยในอำเภอสะเมิง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 850 ครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จแล้ว
     และเวลา 15.00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 850 ครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนสันต้นหมื้น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความทุกข์ยากของราษฎรที่ประสบวาตภัย


เปิดอ่าน