สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.สุโขทัย และจ.พะเยา

      เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ อำเภอศรีนคร อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 266 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความทุกข์ยากของราษฎรที่ประสบวาตภัย ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ต่อจากนั้น เวลา 15.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในอำเภอภูกามยาว 89 ครอบครัว อำเภอปง 74 ครอบครัว อำเภอดอกคำใต้ 23 ครอบครัว อำเภอจุน 164 ครอบครัว และอำเภอเมืองพะเยา 284 ครอบครัว รวม 634 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความทุกข์ยากของราษฎรที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


เปิดอ่าน