สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน BIOFIN DAY

ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์รูปสัตว์อนุรักษ์ของไทยพระราชทานแก่ UNDP

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน BIOFIN DAY " สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน" ร่วมจัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน BIOFIN DAY

          ทรงเปิดสมุดภาพสัญลักษณ์ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย และทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์รูปสัตว์อนุรักษ์ของไทย พระราชทานแก่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการโดย UNDP ภายใต้แนวคิด From Conservation to Innovation: Sustainable Biodiversity Financing and Management by BIOFIN และนิทรรศการตลอดจนร้านค้าจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

          UNDP ได้ริเริ่มโครงการริเริ่มระดมทุนเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Finance Initiative: BIOFIN) โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของไทยอย่างครอบคลุมและบูรณาการ เพื่อให้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ อันหมายถึง การมีอยู่ของชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศต่างๆ ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล ที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ของไทย เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยต่อไป


เปิดอ่าน