สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน BIOFIN DAY

ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์รูปสัตว์อนุรักษ์ของไทยพระราชทานแก่ UNDP

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงานBIOFIN DAY "สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน"ร่วมจัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน BIOFIN DAY

          ทรงเปิดสมุดภาพสัญลักษณ์ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย และทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์รูปสัตว์อนุรักษ์ของไทย พระราชทานแก่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ"เจ้าฟ้านักอนุรักษ์"โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการโดยUNDPภายใต้แนวคิดFrom Conservation to Innovation: Sustainable Biodiversity Financing and Management by BIOFINและนิทรรศการตลอดจนร้านค้าจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

          UNDPได้ริเริ่มโครงการริเริ่มระดมทุนเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ(Biodiversity FinanceInitiative:BIOFIN)โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของไทยอย่างครอบคลุมและบูรณาการ เพื่อให้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอันหมายถึง การมีอยู่ของชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศต่างๆ ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล ที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ของไทย เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยต่อไป


เปิดอ่าน