พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวง ร.9

ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ อุทิศถวายในหลวง ร.9

 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวง ร.9        

         วันที่ 16 มี.ค.การพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 54 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระรสชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ เวลา 10.00 น. 14.30 น. 17.00 น. และเวลา 19.00 น. รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

         เวลา 10.00 น. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง, วัดโชติทายการาม วัดชาวเหนือ วัดปราสาทสิทธิ์ วัดอุบลวรรณาราม จ.ราชบุรี ในการนี้ พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ รับถวายภัตตาหารเพล สดัปกรณ์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ โดยมี บริษัท ภัทรทรัพย์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย, ศาลจังหวัดธัญบุรี, ห้างทองแม่วรรณี, บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด, บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด และบริษัท แบร์ริ่ง เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บ้านขนิษฐา จำกัด, บริษัท เทอราบิท เน็ตเวิร์ค จำกัด , บริษัท ยังกรุ๊ป เอ็กซ์เพรส จำกัด, บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิตโต เดนโกะ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ

         ในการนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์ พระราชธรรมสุนทร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง “กตัญญูกตเวทิตกถา”


เปิดอ่าน