พิธีบำเพ็ญพระกุศลพระบรมศพ วันที่ 91

คมชัดลึก, พิธี, บำเพ็ญ, พระ, กุศล, พระบรมศพ, วันที่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานราชการร่วมเป็นเจ้าภาพงานพระบรมศพ ในหลวง ร.9

วันที่ 12 มกราคม ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 91 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 37 โดยในวันนี้มีหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3 และเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสถาบันอาหาร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รวมทั้ง คณะผู้ว่าราชการ ข้าราชการ พนักงาน จากจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพด้วย

เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประเคนภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ที่สวดพระพระอภิธรรมตั้งแต่ค่ำวันที่ 11 มกราคม ในการนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3 และเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพด้วย

เวลา 10.30 น. ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จำนวน 8 รูป สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร วัดดอนเมือง พระอารามหลวง วัดไผ่เงินโชตนาราม วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และวัดเถรพลาย จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ เจ้าพนักงานได้นิมนต์ พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มาแสดงธรรมเทศนา เรื่อง “ธมฺมิกมหาราชกถา แผ่นดินที่สง่าเพราะมีพระราชาที่ทรงธรรม” โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันอาหาร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ


เปิดอ่าน
คลิปเกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด >>