สมเด็จพระเทพฯ-ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 86

     สมเด็จพระเทพฯ-ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

    เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 86 การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 32 โดยในวันนี้มีหน่วยงานประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ 9-12, กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพด้วย

สมเด็จพระเทพฯ-ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

     เวลา 07.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และประเคนภัตตาหารแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดอนงคารามวรวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาตั้งแต่ค่ำวันที่ 6 มกราคม การนี้คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริพรรณาวดี ร่วมในพระราชพิธี และมีข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ 9-12 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพด้วย

     ในเวลา 15.10 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ มีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ในการนี้ ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ด้วย

สมเด็จพระเทพฯ-ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

     ก่อนนั้นเวลา 10.30 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 


เปิดอ่าน