สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันที่ 84

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระธรรมเจดีย์ (เขมจารี ป.ธ.9) วัดทองนพคุณ แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "ธรรมจารึกถา"

      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันที่ 84

      วันที่ 5 มกราคม 2560 ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 84 การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 30 สำหรับวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันที่ 84

      เวลา 21.31 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ การนี้ ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชน ได้ขึ้นกราบสักการะพระบรมศพ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ด้วย นำมาซึ่งความปลื้มปิติแก่พสกนิกรที่ได้เฝ้ารับเสด็จฯอย่างใกล้ชิดอย่างยิ่ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันที่ 84

     เวลา 15.08 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร รวม 8 รูป สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ การนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพด้วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันที่ 84

     ก่อนนั้นเวลา 07.00 น.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม 8 รูปจากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาตั้งแต่ค่ำวันที่ 4 มกราคม โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ     

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันที่ 84

     ต่อมาเวลา 10.30 น. นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดทองนพุคณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น วัดศรีชมภู จ.นครพนม วัดศรีมงคล จ.ลำพูน วัดบางระโหง จ.นนทบุรี วัดทองศาลางาม และวัดแคนอก จ.นนทบุรี ในการนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระธรรมเจดีย์ (เขมจารี ป.ธ.9) วัดทองนพคุณ มาแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ธรรมจารึกกถา” ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์ทรงมุ่งมั่นขวนขวาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนและประเทศชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะครบถ้วนบริบูรณ์ ทรงหวังตั้งพระราชหฤทัยให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองที่สุขสำราญ เป็นบ้านที่น่าอยู่อาศัยสงบรื่นรมย์และเป็นสังคมที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริง พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพ เป็นผู้นำในการทำศึกสงคราม แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพเหมือนเมื่อหนหลัง โดยยังเสด็จนำหน้าในการทำศึกสงครามในทุกถิ่นที่ เพื่อขจัดความยากจนและความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชนคนไทย โดยใช้ธรรมาวุธและปัญญาวุธเป็นยุทธวิธีในการรบ ประชาราษฎร์ได้ประสบความอยู่เย็นเป็นสุขตามอัตภาพ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงให้การรักษาป้องกัน คุ้มครองน้ำและป่า โดยที่น้ำและป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันหาค่ามิได้ ดังนั้น การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชน พระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นลำดับมา บ่งชี้ชัดว่า พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร  


เปิดอ่าน