ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ วันที่ 83

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

       ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ วันที่ 83

      วันที่ 4 มกราคม 2560 ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 83 การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 29

    สำหรับวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร, สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ วันที่ 83

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ วันที่ 83

      เวลา 14.54 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 8 รูป สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ การนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพด้วย

      ก่อนหน้านั้นเวลา 07.00 น. นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม จากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ มาตั้งแต่ค่ำวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพ

     ส่วนเวลา 10.30 น.น.ส.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และถวายภัตตาหารเพลพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมีสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ


เปิดอ่าน