สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพในวันที่ 77 ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ

       วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ในเวลา 21.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัด พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 77  

          ส่วนในเวลา 07.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมศพ ทรงกราบหน้าพระบรมโกศพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร จากนั้นทรงประเคนภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่ค่ำวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ

        และเวลา 18.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัด พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร

        ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เป็นวันที่ 23

       โดยในเวลา 10.30 น. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัดสำนักนโยบายและแผนพลังงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม จากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร จำนวน 8 รูป ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และพระสงฆ์ 10รูป จาก วัดสุทัศนเทพวราราม วัดอุทกเขปสีมาราม วัดดาวดึงษาราม วัดแคนอก จ.นนทบุรี วัดหนองว่านเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา วัดห้วยน้ำทรัพย์ จ.ฉะเชิงเทรา วัดละหาร จ.นนทบุรี วัดบางกระเจ้ากลาง จ.สมุทรปราการ และวัดเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ในการนี้ เจ้าพนักงานได้นิมนต์ พระมงคลสุตาคม (สิทธิชัย อติธมฺโม) วัดสุทัศนเทพวราราม มาแสดงธรรมเทศนา เรื่อง “วิริยธัมมกถา” ในพระราชพิธีด้วย

         ทั้งนี้พระมงคลสุตาคมแสดงธรรมเทศนาโดยสรุปว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรได้ดำรงชีวิตด้วยสัมมาชีพอยู่ดีกินดี ด้วยพระวิริยะตลอดเจ็ดสิบปี กว่าสี่พันโครงการ ถ้าเปรียบเทียบการอ่านหนังสือสี่พันบรรทัดยังยาก ถ้ายิ่งต้องเขียนหนังสือสี่พันบรรทัดก็ยากขึ้นไปอีก ความยากกว่าสี่พันโครงการเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่พระองค์ก็ทรงกระทำมาโดยการเข้าถึง เข้าใจ พัฒนา พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนทุกทิศถิ่นไทย เข้าไปเป็นเลือดเนื้อเดียวกัน คือประชาชนเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ประชาชนอยู่อย่างไร พระองค์ก็อยู่ได้ อะไรที่ประชาชนทาน พระองค์ก็เสวยได้ เพื่อที่จะทราบข้อมูลที่แท้จริง ข้อมูลที่ทรงบันทึกบนแผนที่ที่พระองค์ทรงถือไปทุกที่ คือ ที่อยู่ของประชาชนของพระองค์ นอกจากเข้าถึงแล้ว พระองค์ก็เข้าใจความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยทั้งหมด ดังพ่อเข้าใจลูก ต่อมาพัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพัฒนาท้องถิ่นจำแนกแยกย่อยเพื่อพัฒนาไปพร้อมกัน ทำให้ประชาชนมีอยู่มีกิน พัฒนาการสาธารณสุข และการศึกษา ให้คนในชนบทห่างไกลเกิดความทัดเทียมกับส่วนกลาง พลิกฟื้นฟ้าให้เกิดฝน พลิกฟื้นผืนดินให้เกิดน้ำ จนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์แก่สายตานานาประเทศ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมาด้วยพระคาถา “วิริเยน ทุกขมเจติ” คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร นี้จึงเป็นสิ่งประชาชนจะได้เดินตามรอยพ่อที่ทรงบำเพ็ญมาให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว รวมถึงประเทศชาติ และน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สรรคาลัย

         จากนั้น เวลา 16.30 น. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า องค์การคลังสินค้า ศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

 


เปิดอ่าน