มท.1แจงเหมาะสมย้ายผู้ว่าฯปทุมสลับบุรีรัมย์

ข่าวทั่วไป  :  2 พ.ย. 2553

มท.1 ชี้ ย้ายผู้ว่าฯปทุมฯสลับบุรีรัมย์ เพราะความเหมาะสม ต้องการให้ใกล้ผู้ใหญ่ ยันไม่เกี่ยวกับแก้น้ำท่วม

(2พ.ย.) นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ ครม.ทบทวนการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ย้ายสลับตำแหน่งกับนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ว่า การย้ายครั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสม และความอาวุโส ไม่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.ปทุมธานีไม่ได้ อีกทั้ง นายพีระศักดิ์อยู่ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์มานาน จึงมีการเปลี่ยนให้มาดู จ.ปทุมธานี เพราะเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายมากกว่า ที่สำคัญนายธานีเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าฯ จึงต้องให้ไปอยู่ใกล้ผู้อาวุโส

 ทั้งนี้นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมครม.ว่า   ทางกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อครม.แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย โดยที่ครม.มีมติ วันที่ 19 ก.ย. 53 อนุมัติให้นาย วิเชียร ชวลิต พ้นจากอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย มีผลหลังจากมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้กระทรวงมหาดไทยทบทวนตามมติครม. 31 ส.ค. 53 ที่ได้แต่งตั้ง 8 ราย และได้แต่งตั้งข้าราชการ 48 รายตามมติครม. 28 ก.ย. 53   นั้น

 นายศุภชัย กล่าวว่า ทางกระทรวงมหาดไทยเสนอให้ครม.มีมติยกเลิกมติครม.วันที่ 31 ส.ค. และ 28 ก.ย. และ อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการประเภทนักบริหารระดับสูง   ทั้งหมด 55 รายแบ่งเป็น   1. ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย   3 ราย ตำแหน่งอธิบดี 3 ราย ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 5 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัด 44 ราย โดยบรรดาที่มีการแต่งตั้งไปแล้วทั้งหมดยังเหมือนเดิม ยกเว้นตามบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 31 นาย พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์     ให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   และลำดับที่ 39 นายธานี สามารถกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งขณะนี้รักษาการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   ส่วนตำแหน่งอื่นๆยังคงเหมือนเดิม

“ครม.”เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการหลายกระทรวง

  นายมารุต มัสยวานิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงว่าในการประชุมครม.ที่ประชุมครม.เห็นขอบแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงต่างๆอาทิ

กระทรวงสาธารณสุข
            แต่งตั้ง นายวีรศักดิ์ เกียรติผดุงกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง
 กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 
กระทรวงมหาดไทย

             แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 3 คน  เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้ว ดังนี้ 1. นายวิชา  จิวาลัย 2. นายพัลลภ  กฤตยานวัช  3. นายปรีชา  รณรงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม
  แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
            แต่งตั้งให้ นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2553 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
 แต่งตั้งเป็นต้นไป

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอให้ นายพีระภัฏ  บุญเจริญ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป  เพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งลาออกจากตำแหน่งอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะต้องห้ามได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
 
กระทรวงพาณิชย์
  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
          1. นายธวัชชัย  โสภาเสถียรพงศ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
          2. นายกฤษฎา  เปี่ยมพงศ์สานต์  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
         3. นายบุญนริศร์  สุวรรณพูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงแรงงาน
         1. นายทวีศักดิ์  สาลีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
         2. นางปราณิน  มุตตาหารัช รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
         3. นางศรีสุดา  สิงห์ไพร ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
         4. นางสาวส่งศรี  บุญบา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน    
        ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน จำนวน 3 คน  1. นายวัลลภ  อารีรบ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร 2. นายชาญชัย  สิงห์โตโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ    3. นางพฤติพร  เนติโพธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน  2553 เป็นต้นไป

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         1. นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตติ์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
         2.นายวรพัฒน์  ทิวถนอม ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
           1. แต่งตั้งกรรมการบุคคลในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แทนกรรมการคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 1. นายสมบัติ  คุรุพันธ์ 2. นายสุพล  ศรีพันธุ์ 3. นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ 4. นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ 5. นายนิพนธ์  ฮะกีมี 
           2. ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีกรรมการจำนวนสิบห้าคน ตามนัยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 
       ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) 2. นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน