royal coronation
วันที่ 19 กันยายน 2562
ข่าวทั่วไป

ลำพูน ชู "หมู่บ้านป๋าป๋วย" แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 - 12:10 น.
หมู่บ้านป๋าป๋วย,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Shares :

"พาณิชย์จังหวัดลำพูน"ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ "หมู่บ้านป่าป๋วย" หลังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอินทรีย์แห่งใหม่ หวังช่วยประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก

 

        13 มิ.ย.62-“พาณิชย์จังหวัดลำพูน” ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ “หมู่บ้านป่าป๋วย” หลังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอินทรีย์แห่งใหม่ หวังช่วยประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

            
          นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ร่วมกับว่าที่ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร และผลไม้ ลงพื้นที่ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานและทำการเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านป่าป๋วย หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Valley) แห่งใหม่ ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร และผลไม้ หมู่ 3 บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
         

          นายเมธี กล่าวว่า หมู่บ้านป่าป๋วย ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ เนื่องจากเกษตรกรในหมู่บ้านแห่งนี้  ได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ มีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานออร์แกนิคไทย  (Organic Thailand )รวมถึงมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากล ส่วนการแปรรูปมีมาตรฐาน อย.  ฮาลาล (HALALX) และมีการบริหารจัดการระบบตลาดในชุมชนของตนเอง เป็นต้น 


        นายเมธี กล่าวว่า หลังจากที่หมู่บ้านป๋าป๋วยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านอินทรีย์แล้ว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้เข้าไปสนับสนุนการดำเนินการของหมู่บ้านทั้งการอบรมเกษตรกรในเรื่องระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับช่วงการผลิต ประสานจัดหาช่องทางการตลาด ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า และต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีทั้งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการสร้างให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเกิดการขยายตัวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ( Local to Economy )ต่อไป


           ด้านว่าที่ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร และผลไม้ กล่าวว่า หมู่บ้านป่าป๋วย มีความเข้มแข็งมาก และชาวบ้านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับเปลี่ยนผลผลิตเป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางกลุ่มเป็นแกนหลักในการผลักดันชาวบ้านให้หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็น ลำไย กระเทียม หอมแดง มะม่วง ผักต่างๆ โดยผลผลิตส่วนหนึ่งนำมาแปรรูป และทำฟรีชดรายเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

        

          ส่วนการทำตลาด และความรู้ต่างๆ ได้รับคำแนะนำจากทางพาณิชย์ที่ช่วยให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จัก และยังช่วยส่งเสริม ทั้งการอบรม การเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ทั้งตลาดใหม่ๆ ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยยกระดับและต่อยอดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยสู่ตลาดโลกด้วย

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended