royal coronation
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
ข่าวทั่วไป

เริ่มพระราชพิธีฯ เชิญพระสุพรรณบัฏฯ ไปพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 - 13:32 น.
เชิญพระสุพรรณบัฏฯ,พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล,ดวงพระบรมราชสมภพ,พระราชลัญจกรประจำรัชกาล,พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม,พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ,พระราชยานกง,ประตูพิมานไชยศรี,ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น,หมู่พระมหามณเฑียร,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Shares :
เปิดอ่าน 844 ครั้ง

ยาตราริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ไปตั้งแต่ง ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง

    เมื่อเวลา 09.54 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปตั้งแต่ง ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง

    การนี้ เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งที่หมู่พระมหามณเฑียร มีพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยกับตั้งแต่งสถานที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่โรงพิธีพราหมณ์ ณ ศาลาสหทัยไว้พร้อม

   

     พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากธรรมมาสน์ศิลา ไปยังเกยประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเชิญประดิษฐานบนพระราชยานกงทำด้วยไม้แกะสลักปิดทอง ประดับผ้าที่ฐาน มีกงสำหรับวางแขนและพนักพิง เป็นพระราชยานแบบประทับห้อยพระบาท มีคานหามสองคานกับแอกและลูกไม้สำหรับหาม ใช้คนหาม 8 คน ใช้สำหรับทรงในเวลาปกติ และการเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนในครั้งนี้ใช้สำหรับประดิษฐาน พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล

     จากนั้นเวลา 10.05 น. เคลื่อนพระราชยานกงเข้าสู่ริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ที่ตั้งริ้วรอยาตราขบวน โดยมีการจัดกำลังแบ่งออกเป็น 2ส่วนคือ ส่วนนำริ้วและส่วนพระราชยาน มีการแต่งกายตามโบราณราชประเพณี มีเครื่องสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งประกอบพระบรมราชอิสริยยศที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ในราชสำนัก เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นรามาธิบดี แล้วยาตราไปตามถนนหน้าศาลาสหทัยสมาคม เลี้ยวตามถนนจักรีจรัญเข้าประตูพิมานไชยศรี ไปตามถนนอมรวิถี จากนั้นพระราชยานกงเทียบเกยหน้าประตูทวารเทเวศรรักษา รวมระยะทาง 220 เมตร

    ต่อมาเวลา 10.15 น.พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรลงจากพระราชยานกง เข้าทางพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย แล้วขึ้นไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งตั้งอยู่ริมผนังด้านตะวันออกเป็นที่ประดิษฐานเครื่องบรมราชาภิเษกหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดสิ่งสักการะพระพุทธรูปสำคัญ, หมวดพระเจ้า, หมวดพระราชสิริ, หมวดเครื่องพระมุรธาภิเษก, หมวดเครื่องต้น, หมวดเครื่องพิชัยสงคราม, หมวดพระแสง, หมวดเครื่องสูง และหมวดเครื่องราชูปโภค ที่ตั้งแต่งอยู่ในพระแท่นมณฑล เตรียมการเพื่อการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4 พ.ค.ฤกษ์เวลา 10.09 -12.00 น.สำหรับพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ถือเป็นหมวดพระราชสิริ

     การริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร มีการจัดกำลังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนนำริ้วมี 1 ตอนการเดิน ได้แก่ตอนเครื่องประโคม เป็นริ้วขบวนเชิญเครื่องดนตรีตามโบราณราชประเพณี เพื่อใช้ประโคมในริ้วขบวน ประกอบด้วยริ้วเชิญกลองชนะทอง, กลองชนะเงิน,แตรฝรั่ง, แตรงอน, สังข์ ปี่ และเปิงโดยริ้วกลองชนะทองและเงินจัดกำลังจาก โรงเรียนเตรียมทหารส่วนริ้ว แตรฝรั่ง แตรงอน และสังข์ จัดกำลังจาก กองทัพเรือ ริ้วกลองชนะทอง 20 นาย เดิน 2 สาย สายละ 10 นายตามด้วย ริ้วเชิญแตรฝรั่ง 2 แตรงอน 3 และสังข์ อีก 2 เดินเป็นริ้วขบวนขวาริ้วกลองชนะเงิน 20 นาย เดิน 2 สาย สายละ 10 นายตามด้วย ริ้วเชิญแตรฝรั่ง 2 แตรงอน 3 และสังข์ อีก 2 เป็นริ้วขบวนซ้าย โดยมีจ่าปี่ และจ่ากลอง(เปิง)อย่างละ 1 นายเดินอยู่ย่านกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้ายจัดจาก สำนักพระราชวัง ผู้เชิญกลองชนะทองและเงินแต่งกายด้วยเสื้อปัสตูเขียวขลิบเหลือง กางเกงปัสตูเขียวขลิบเหลือง สวมถุงเท้าสีดำ สวมหมวกกลีบลำดวนเขียวขลิบเหลืองรองเท้าหนังสีดำ ผู้เชิญแตรงอน, แตรฝรั่ง, สังข์แต่งกายด้วยเสื้อกำมะหยี่สีบานเย็นคาดเข็มขัดแถบทองหัวครุฑ นุ่งผ้าม่วงเชิงทองสวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีบานเย็น ยอดเกี้ยว สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ จ่าปี่ และจ่ากลองแต่งกายด้วยเสื้อเข้มขาบไหม คาดเข็มขัดแถบทองหัวครุฑกางเกงมัสรูไหม สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ ยอดเกี้ยวสวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

      ส่วนพระราชยานประกอบด้วย 3 ตอนการเดิน ได้แก่ ตอนเครื่องสูงหน้า, ตอนพระราชยาน และตอนเครื่องสูงหลังตอนเครื่องสูงหน้าเป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูงประกอบพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวนซึ่งเชิญอยู่ด้านหน้า พระราชยานกง ทรงพระสุพรรณบัฏฯได้แก่ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น 2 องค์, ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชั้น 6 องค์, บังแทรก เชิญแทรกอยู่ระหว่าง ฉัตร4 คันและพระแสงหว่างเครื่องหน้า 6 องค์ โดยจัดตอนการเดิน เป็น 3 สาย ได้แก่ ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าขวา ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าซ้าย และริ้วมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า เดินเป็นสายกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้าย

      ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าขวาและซ้ายจัดนายทหารสัญญาบัตรจาก กรมพลาธิการทหารบก ปฏิบัติหน้าที่กำกับเครื่องสูงหน้าขวาและซ้ายแต่งกายด้วยชุดผู้กำกับเครื่องสูงหน้าเดินนำตามด้วยเจ้าพนักงานเชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่นลวด5 ชั้น ข้างละ 3 องค์ มีบังแทรกเชิญอยู่ระหว่างฉัตร 5 ชั้น แล้วปิดท้ายด้วยฉัตร 7 ชั้น ข้างละ 1 องค์จัดจากกำลังพลของ กรมพลาธิการทหารบก

    ริ้วพระแสงหว่างเครื่องหน้าจัดจากนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แต่งกายชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เป็นผู้เชิญ พระแสง เครื่องศัสตราวุธมาเชิญอยู่ระหว่างริ้วเครื่องสูงหน้าขวาและซ้าย จำนวน 6 องค์ ได้แก่ 1.พระแสงดาบนาคฝักทองคำโกร่งลงยา 2.พระแสงดาบนาคสามเศียร 3.พระแสงดาบนาคสามเศียร ลายมงคล 8 จำนวน 2 องค์ 4.พระแสงหอกร่อนใหญ่ 5.พระแสงหอกพระมหากฐิน

     

     สำหรับชุดผู้กำกับเครื่องสูงหน้า การแต่งกายสวมเสื้อนอกขาวแบบราชการ คาดด้วยรัดประคดแดงดอกขาว นุ่งผ้าม่วงเชิงทอง ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำ ยอดเกี้ยว ชุดผู้เชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าและหลัง ชุดแต่งกายสวมหมวกลอมพอกหางเหยี่ยวแดง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรูไหม รัดประคตโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

   ชุดมหาดเล็กพระราชพิธีเสื้อคอปิดสีขาวแขนยาวแนวอกมีกระดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ มีพระมหาพิชัยมงกุฎจำนวน 5กระดุมประดับแผงคอสีกรมท่าดิ้นเงินประดับพระมหาพิชัยมงกุฎนุ่งผ้าม่วงเชิงลายดิ้นสีเงินดวงดาราเท่าจำนวนชั้นยศพร้อมหมายเลขชั้นซีขอบลายดิ้นเงินสวมประคตริ้วดิ้นเงินและไหมสีเงินทำเป็นริ้วสลับกันสวมถุงมือสีขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ห่วงสีเงิน หมวกทรงประพาสผ้าสักหลาดสีน้ำเงิน ลายขลิบเงิน ยอดเกี้ยวโลหะสีเงิน และ หน้าหมวกตราครุฑสีเงิน

     ตอนพระราชยานประกอบไปด้วย พระราชยานกงทรงพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรโดยมีพลอากาศเอกสถิตย์พงษ์สุขวิมล เลขาธิการพระราชวังแต่งกายชุดปกติขาว เดินนำตอนพระราชยาน การนี้ จัดนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นเจ้าพนักงานแบกหามพระราชยานกงทรงพระสุพรรณบัฏฯจำนวน8 นายแต่งกายสวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ ยอดเกี้ยว สวมเสื้อเข้มขาบไหม นุ่งกางมัสรูไหม รัตประคดโหมดเทศ สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ และปฏิบัติหน้าที่เป็นมหาดเล็กคู่เคียงพระราชยาน4 นายแต่งกายชุดมหาดเล็กพระราชพิธียืนประจำตำแหน่งคู่เคียง 4 มุมของพระราชยานกง

     และปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานอินทร์-พรหม เชิญจามรแต่งกาย สวมเสื้อจัดรัตสีเขียว กางเกงสนับเพลา หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว ประกอบด้วยผ้าเกี้ยวลายสีเขียว ผ้ารัดประคตโหมดเทศ สวมรองเท้าคัชชูผูกเชือกสีดำเจ้าพนักงานอินทร์เชิญจามรเคียงกระหนาบข้างพระราชยานทางด้านซ้าย และเจ้าพนักงานพรหมเชิญจามรเคียงกระหนาบข้างพระราชยานทางด้านขวา

    ข้าราชบริพารในพระองค์ ฝ่ายที่ประทับแต่งกายชุดมหาดเล็กพระราชพิธีปฏิบัติหน้าที่เป็นมหาดเล็กเชิญเครื่องข้างพระราชยานได้แก่ พระกลด 1 พัดโบก 1 บังพระสูรย์ 1

    ส่วนเจ้าพนักงานแบกหามพระราชยานกงแต่งกายสวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ ยอดเกี้ยว สวมเสื้อเข้มขาบไหม นุ่งกางมัสรูไหม รัตประคดโหมดเทศ สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ มหาดเล็กเชิญพระกลด, พัดโบกและบังพระสูรย์แต่งกายด้วยชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เจ้าพนักงานอินทร์เชิญ จามรแต่งกายสวมเสื้อจัดรัตสีเขียว กางเกงสนับเพลา หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว ประกอบด้วยผ้าเกี้ยวลายสีเขียว ผ้ารัดประคตโหมดเทศ สวมรองเท้าคัชชูผูกเชือกสีดำเจ้าพนักงานพรหมเชิญ จามรแต่งกายสวมเสื้อจัดรัตสีแดง กางเกงสนับเพลา หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี่ยว ประกอบด้วยผ้าเกี้ยวลายสีน้ำตาล ผ้ารัดประคตโหมดเทศ สวมรองเท้าคัชชูผูกเชือกสีดำ

     ตอนเครื่องสูงหลังเป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูงประกอบพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวน ซึ่งเชิญอยู่ด้านหลัง พระราชยานกง ทรงพระสุพรรณบัฏฯ ได้แก่ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น 2 องค์,ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชั้น 6 องค์, บังแทรก เชิญแทรกอยู่ระหว่าง ฉัตร 4 คัน และ พระแสงหว่างเครื่องหน้า 4 องค์

    จัดตอนการเดิน เป็น 3 สาย ได้แก่ ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวา ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังซ้าย และริ้วมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง เดินเป็นสายกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้าย ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวา และซ้ายหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ จัดกำลัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น ข้างละ 1 องค์ ตามด้วยฉัตร 5 ชั้น ข้างละ 2 องค์มีบังแทรกเชิญอยู่ระหว่างฉัตร 5 ชั้นแล้วปิดท้ายด้วยนายทหารสัญญาบัตร จาก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ปฏิบัติหน้าที่ กำกับเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวาและซ้ายแต่งกายด้วย ชุดผู้กำกับเครื่องสูงหลัง เดินตามปิดท้ายริ้วขบวน

    ริ้วพระแสงหว่างเครื่องหลังเป็นนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แต่งกายชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เป็นผู้เชิญ พระแสง เครื่องศัสตราวุธมาเชิญอยู่ระหว่างริ้วเครื่องสูงหลังขวาและซ้าย จำนวน4 องค์ ได้แก่พระแสงดาบด้ามนาค จำนวน 2 องค์,พระแสงทวนถม และพระแสงง่ามด้ามไม้ต่อทองชุดผู้กำกับเครื่องสูงหลังแต่งกายสวมเสื้อนอกขาวแบบราชการ คาดด้วยรัดประคดแดงดอกขาว นุ่งผ้าม่วงเชิงทอง ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำ ยอดเกี้ยว

     ชุดเจ้าพนักงานเชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังแต่งกายสวมหมวกลอมพอกหางเหยี่ยวแดง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรูไหม รัดประคตโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ ชุดมหาดเล็กพระราชพิธีแต่งกายเสื้อคอปิดสีขาวแขนยาวแนวอกมีกระดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ มีพระมหาพิชัยมงกุฎจำนวน 5 กระดุมประดับแผงคอสีกรมท่าดิ้นเงิน รวมใช้กำลังพลทั้งหมด 144 นาย

Shares :
เปิดอ่าน 844 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ