"สส.ชสอ."ยันสรรหากรรมการดำเนินการโปร่งใส

ข่าวทั่วไป  :  14 มี.ค. 2562

"สส.ชสอ."ยันสรรหากรรมการดำเนินการ ยึดระเบียบเลือกตั้ง พ.ศ.2560 เน้นความโปร่งใส ไม่ได้เอื้อผลประโยชน์กลุ่มใด  

 

                    13 มีนาคม 2562 จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯชุดที่ 5  

 

                    โดยวิธีจับฉลาก หรือสังคมมิติ  โดยระบุว่า “วิธีการจับฉลาก เป็นแนวคิดของกลุ่มฐานอำนาจเดิม ที่ต้องการสืบทอดอำนาจ เพื่อเปิดทางให้พวกพ้องตัวเองได้เข้ามาเป็นกรรมการบริหาร” นั้น

 

                    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือชี้แจ้ง ข้อเท็จจริงว่า ข้อความตามข่าวดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนหลายประการ  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สส.สอ. กระทบต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกและบุคคลภายนอกที่มีต่อ สส.สอ. จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้คือ

 

                    คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย (กกต.สส.ชสอ.) ชุดนี้ ดำเนินการตามระเบียบของ สส.ชสอ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 โดยมติของที่ประชุมใหญ่และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ในคราวการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562  มีจำนวน 9  คนและเป็นอดีตกรรมการดำเนินการที่หมดวาระแล้ว จำนวน 5 คน  

 

"สส.ชสอ."ยันสรรหากรรมการดำเนินการโปร่งใส

 

                    การที่แต่งตั้งกรรมการดำเนินการที่หมดวาระมาเป็น กกต.สส.ชสอ. นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบตลอดจนวิธีการที่เคยปฏิบัติมาเช่นเดียวกับการเลือกตั้งในอดีตเมื่อ ปี 2557 และ ปี 2559  เนื่องจากเป็นผู้ที่ทราบถึง  พ.ร.บ.,ข้อบังคับ,ระเบียบ,ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี  ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ส่วนอีก 4 คน  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และการบริหาร 

 

                    ส่วนที่นายก๊ก ดอนสำราญ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง กกต.สส.ชสอ. ตามมติของคณะกรรมการดำเนินการของสมาคมฯ  ในฐานะนายกสมาคมสส.ชสอ. มิได้เป็นการใช้อำนาจโดยพลการในการแต่งตั้งแต่อย่างใด  ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลและวิธีปฏิบัติขององค์กรที่นายกสมาคมฯ จะเป็นผู้ลงนามในข้อบังคับระเบียบ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ในฐานะผู้ทำนิติกรรมตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการแล้ว

 

                    

 

"สส.ชสอ."ยันสรรหากรรมการดำเนินการโปร่งใส

 

                    ส่วนวิธีการสรรหาเพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ กล่าวคือ ในกลุ่มวิชาชีพใดที่มีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ จะสรรหาตามระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2560 ข้อ 10 กำหนดไว้ว่า การออกเสียงลงคะแนนในการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการให้เลือกวิธีปฏิบัติได้ คือ 1.การออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ 2.การออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีการกาบัตรลงคะแนน และ3.ในกรณีออกเสียงลงคะแนนเท่ากัน และไม่สามารถตกลงกันได้  ให้ใช้การจับฉลาก

 

                    จะเห็นได้ว่าการจับฉลาก เป็นวิธีการสุดท้ายที่นำมาใช้ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากลทั่วไป  การจับฉลากเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิเท่าเทียมกัน มิใช่เป็นการให้กลุ่มใดมาสืบทอดอำนาจตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

 

"สส.ชสอ."ยันสรรหากรรมการดำเนินการโปร่งใส

 

                    คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ  ตระหนักดีว่าการดำเนินกิจการของสมาคมฯ นั้นมีความเกี่ยวพันกับสมาชิกทั่วประเทศเกือบ  300,000 คน  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร ย่อมต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด  มิใช่เป็นการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใด  กลุ่มหนึ่งตามที่มีการกล่าวอ้างอย่างใดทั้งสิ้น

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่