"ป.ป.ช."ฟัน"น้องชายอดีตส.ส.สงขลา"เอื้อเอกชนซื้อกุุ้ง

ข่าวทั่วไป  :  12 ต.ค. 2561

"ป.ป.ช."ฟัน"นวพล บุญญามณี"กับพวกเมื่อครั้งนั่ง"นายกฯอบจ.สงขลา"เอื้อเอกชนทำสัญญาจัดซื้อกุ้งก้ามกราม 10 ล้านชง"อสส."สั่งฟ้องต่อพร้อมถอดถอน

 

 

              12 ตุลาคม  2561 นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. )ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง  

 

              กรณีกล่าวหานายนวพล บุญญามณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับพวก สมยอมกันในการเสนอราคาตามโครงการจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) จำนวน 40 ล้านตัว งบประมาณ 10,000,000 บาท โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางรายให้มีสิทธิทำสัญญา โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ ว่า 1. นายนวพล มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 และมีมูลเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 79

              นายศรชัย กล่าวว่า ส่วน 2.นายสามารถ บุญทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน 7 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา162 (2) (4) และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง​

 

               3. นายธรณิศ  เพ็ชรยิ่ง ผู้ประกอบการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 และตามมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

 

             นายศรชัย กล่าวอีกว่า ​4. นายเฉลิมภูมิ  สุวรรณกระจ่าง ผู้ประกอบการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นคู่สัญญา ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้ถึงแก่ความตายแล้ว จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ ขณะที่ 5. นายสุเรน  พันธภาค ผู้ประกอบการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นคู่เทียบ จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่าได้รู้เห็นหรือร่วมกระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป

​              "สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีกับ  นายนวพล บุญญามณี นายสามารถ บุญทอง และนายธรณิศ  เพ็ชรยิ่ง แล้ว พร้อมทั้งดำเนินการเพื่อส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับนายสามารถ บุญทอง ตามฐานความผิดดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91 (1) และ (2)ด้วย นอกจากนี้ ในกรณีของนายนวพล ให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วย"