"รัฐบาล"แจงครม.เห็นชอบใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องรัดกุม

ข่าวทั่วไป  :  16 พ.ค. 2561

"รัฐบาล"แจงคณะรัฐมนตรี"แค่เห็นชอบหลักการให้ใช้"กัญชา"ในทางการแพทย์ แต่รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเกณฑ์ ย้ำ ต้องควบคุมให้มีความรัดกุม


           16 พฤษภาคม 2561  "รัฐบาล"แจงคณะรัฐมนตรี"แค่เห็นชอบในหลักการให้ใช้"กัญชา"ในทางการแพทย์ แต่ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักเกณฑ์ "ย้ำ"ต้องควบคุมให้มีความรัดกุม

          

 

           ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมาเห็นชอบหลักการร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... ที่กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษเป็นประเภทที่ 5 แต่เปิดช่องให้นำมาใช้ทางการแพทย์ โดยต้องขออนุญาตก่อนนั้นว่า

 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

"รัฐบาล"แจงครม.เห็นชอบใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องรัดกุม

 

          ทั้งนี้ยังเป็นเพียงที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างหลักการเท่านั้น ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การขอนุญาต การ อนุญาต การปลูก วิจัย สกัด ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ให้นำไปใช้ เป็นอย่างอื่น โดยต้องมีระบบควบคุมที่รัดกุม และการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้เป็นตาม ให้เป็นไปตามประกาศหรือที่กระทรวงกำหนด

 

"รัฐบาล"แจงครม.เห็นชอบใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องรัดกุม

 

           ทั้งนี้ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ หนึ่งในสามฉบับคือ ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่มีการเสนอแก้ไขสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมสารเสพติด กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีหน้าที่ และอำนาจกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดต่างๆ แบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท และแบ่งประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ออกเป็น4ประเภท กำหนดการอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ ประกาศ

 

          ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาและควบคุมยาเสพติด โดยกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อาจกำหนดพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืช ที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด 


เปิดอ่าน