"ศาลแพ่งกท.ใต้ นำร่องใช้บัตร ปชช.ใบเดียวติดต่อราชการ วันนี้

ข่าวทั่วไป  :  15 พ.ค. 2561

ศาลแพ่ง กท.ใต้ ยกเลิกใช้สำเนาบัตร ปชช. ทะเบียนบ้านติดต่อราชการ เริ่มวันนี้ พร้อมยกเลิกประกาศคดีตั้งผจก.มรดก ลงนสพ. ให้ปิดหน้าศาล-ลงเว็บศาลแทน ลดค่าใช้จ่าย ปชช.

 

          เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 - นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า "ศาลแพ่งกรุงเทพใต้" ได้ออกประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ พ.ศ. 2561 โดยให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการติดต่อราชการเพียงใบเดียว ยกเว้นกรณีจำเป็นในทางสำนวนคดี เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกทางหนึ่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.61 เป็นต้นไป

          

           ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติรูปด้านการอำนวยความยุติธรรม ให้รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 

 

      "โฆษกศาลยุติธรรม" กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ จะประกาศยกเลิกการประกาศหนังสือพิมพ์ในคดีร้องขอจัดการมรดก ในกรณีที่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกทุกคนได้ลงนามในหนังสือให้ความยินยอมครบถ้วน และกรณีที่ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมตั้งผู้จัดการมรดกไว้ โดยจะปิดประกาศหน้าศาลและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่ www.civilbsc.coj.go.th เป็นเวลา 15 วัน แทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเดิมผู้ร้องจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการประกาศ 500 บาท ประกาศฉบับดังกล่าวนี้ จึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย 

 

          นอกจากนี้ ผู้ร้องหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบการประกาศคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกดังกล่าวได้ โดยค้นหาจากหมายเลขคดีดำหรือชื่อผู้ตายผ่านทาง เว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่ www.civilbsc.coj.go.th ได้อีกด้วย.
 

"ศาลแพ่งกท.ใต้ นำร่องใช้บัตร ปชช.ใบเดียวติดต่อราชการ วันนี้