รายย่อยเฮ!! ครม.ไฟเขียวแก้ไข พ.ร.บ.สลากฯ เพิ่มส่วนแบ่ง

ข่าวทั่วไป  :  17 เม.ย. 2561

ครม.ไฟเขียวแก้ไข พ.ร.บ.สลากฯ รายย่อยเฮ เพิ่มส่วนแบ่งจากใบละ 5.60 บาทเป็น 9.60 บาท 

 

               พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

               สาระสำคัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 จำนวน 17 มาตรา อาทิ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม โดยจัดสรรเงินจากรายได้เข้ากองทุนร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ส่วนเกินให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน**

               สาระสำคัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 จำนวน 17 มาตรา อาทิ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม โดยจัดสรรเงินจากรายได้เข้ากองทุนร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ส่วนเกินให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

               พ.ต.อ.บุญส่ง กล่าวว่า สำหรับการตั้ง “กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม” เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการพนัน 2.เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันสร้างการรู้เท่าทันเพื่อป้องกันการติดการพนัน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 3.เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน 4.เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และ5.เพื่อให้ดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  

               นอกจากนี้ ร่างพ.ร.บ.ยังกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน โดยมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในการกำหนดจำนวนและรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาล วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน