โปรดเกล้าฯ ตั้ง "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็นองคมนตรี

ข่าวทั่วไป  :  12 มี.ค. 2561

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้ง "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็นองคมนตรี   และตั้ง "พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล" เป็นเลขาธิการพระราชวัง และ ผอ.สำนักทรัพย์สิน

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (12 มี.ค.) เว็บไซต์ราชชกิจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชโองการประกาศ  แต่งตั้งองคมนตรี  

          โดยมีเนื้อหาว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า
          โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้วนั้น
          บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
           จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น องคมนตรี 
           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
           ผู้รับสนองพระราชโองการ
           พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรี

           นอกจากนี้ยังมีพระราชโองการประกาศแต่งตั้งเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
โดยมีเนื้อหาระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า
          โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี นั้น ทำให้ตำแหน่งเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สิน
          ส่วนพระมหากษัตริย์ ว่างลง จึงทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และ มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๕ของพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน