สนช.ผ่านร่างกฎหมายคืนสิทธิผู้ประกันตน ปมขาดส่งเงินสมทบ

ข่าวทั่วไป  :  15 ก.พ. 2561

สนช.มติเอกฉันท์ 193 เสียง เห็นชอบร่างกฎหมายคืนสิทธิผู้ประกันตน ปมขาดส่งเงินสมทบ กำหนดให้ผู้ต้องการคืนสิทธิ ยื่นคำขอภายใน 1 ปีนับแต่กฎหมายใช้บังคับ

           15 ก.พ.61-ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  193 เสียง ให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.  เพื่อคืนสิทธิของบุคคลที่ต้องการกลับสู่ระบบประกันตนได้ จากเดิมที่ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ2) พ.ศ.2537 ตัดสิทธิผู้ประกันตนที่ไม่ส่งเงินสมทบติดต่อกัน 3 เดือน หรือ ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือนภายในเวลา 12 เดือน ตามบทบัญญัติมาตรา 41(4) และ 41(5) กำหนดให้ต้องพ้นจากการเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตนนั้น มีรายละเอียดให้ ผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ประกันตนที่ประสงค์กลับไปเป็นผู้ประกันตนให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่ที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับ พร้อมกับกำหนดเวลาให้สำนักงานตรวจสอบคำขอและแจ้งกลับไปยังผู้ที่ยื่นคำขอ ภายใน 7 วัน ซึ่งในกรณีที่สำนักงานฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลไม่มีสิทธิกลับไปเป็นผู้ประกันตนอีก ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 15 วัน ขณะที่บุคคลที่ได้รับสิทธิคืนสถานะ ให้มีผลภายในเดือนที่ยื่นคำขอ

          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าทางกมธ.ฯ มีข้อสังเกตและเรียกร้องให้แก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับล่าสุด เพื่อสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และเกิดความเป็นระบบ โดยเฉพาะประเด็นผู้ประกันตนซึ่งว่างงาน หรือกรณีไม่ส่งเงินสมทบเพราะเหตุจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นเวลานาน  ดังนั้นควรแก้ไขกฎหมายเพื่อผ่อนปรนให้กับผู้ประกันตนเป็นการเฉพาะรายได้.