ระยองเตรียมพร้อมรับ นทท.ตรุษจีน

ข่าวทั่วไป  :  14 ก.พ. 2561

ระยองผนึกกำลังความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน คาดว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนทะลักเข้ามาหนาแน่น

 

               14 ก.พ. 61  นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของจังหวัดระยอง ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไหลเข้าพื้นที่มาเป็นจำนวนมาก

 

ระยองเตรียมพร้อมรับ นทท.ตรุษจีน

 

               นายธีรวัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หาดทราย ชายทะเล เกาะ โดยเฉพาะเกาะเสม็ด ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้จักเป็นอย่างดี รวมถึงเรื่องอาหารการกิน ซึ่งจังหวัดได้ตระหนักให้ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานที่ดี รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวก การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย นับตั้งแต่เรื่องการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนถนนสายหลักและสายรองไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกของท่าเทียบเรือท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เรือโดยสารข้ามฟากรวมถึงเรือเร็วที่นำนักท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ จะต้องมีเสื้อชูชีพเท่ากับจำนวนผู้โดยสาร ใช้สวมใส่ก่อนออกจากท่าเทียบเรือและต้องสวมใส่ตลอดเวลาด้วย

               นอกจากนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ให้เฝ้าระวังความปลอดภัยให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันยังได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดระยองเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม มากกว่านั้นได้ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ชาวระยองได้ตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดระยองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมีศักยภาพอีกแหล่งหนึ่งของประเทศที่มีความพร้อมในการต้อนรับผู้มาเยือนตลอดเวลาได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

ระยองเตรียมพร้อมรับ นทท.ตรุษจีน

 

               นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว โดยจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบและเกิดความเชื่อมั่นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและรับมือกับภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เช่น จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยวในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างถูกต้องเหมาะสมไปแล้วจำนวน 1 รุ่น เหลืออีก 2 รุ่น โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 60 คน มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้แก่เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุหรือประสบภัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

               ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้ข้อมูลคำแนะนำด้านการท่องเที่ยว และการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยว และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยว โดยเจ้าหน้าที่ที่ประจำศูนย์ฯ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน หรือภาษาอื่นๆ ที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวของประเทศไทย นอกจากนี้ได้ตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการค่าใช้จ่าย ในการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ โดยมิได้เกิดจากความประมาท เจตนา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

 

ระยองเตรียมพร้อมรับ นทท.ตรุษจีน

 

               นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักอีกแหล่งหนึ่งที่มีสีสันของภาคตะวันออก ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต้องการเดินทางมาสัมผัส ท่องเที่ยว พักผ่อนทั้งเกาะเสม็ด หาดแม่พิมพ์ หาดแม่รำพึง ย่านเมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ รวมถึงอาหารถิ่นที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา เนื่องจากการเดินทางจากกรุงเทพและพัทยาสู่จังหวัดระยองมีความสะดวก สำหรับวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ โดยประเทศที่มีการเฉลิมฉลองหลักอย่างประเทศจีนจะเริ่มมีวันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิควบกับเทศกาลตรุษจีน หรือ Golden Week ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ รวมมีวันหยุด 7 วัน จากข้อมูลงานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์ตลาด ททท. คาดว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางมาเที่ยวไทยประมาณ 290,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 สร้างรายได้ในภาพรวมประมาณ 8,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เทียบกับช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนทะลักจากกรุงเทพฯ และพัทยา เข้าระยองเพื่อมาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดเพิ่มขึ้น จากการสอบถามข้อมูลกับผู้ประกอบการเกาะเสม็ด เบื้องต้น พบว่าระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 90 - 100 และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสัดส่วนที่มากกว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip มาเช้ากลับเย็นโดยไปเล่นน้ำ ดำน้ำตื้นบริเวณเกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะปลาตีน และเกาะกรวย

               ปัจจัยที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวจีนขยายตัวมากได้แก่เรามีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะ อาหารไทย อัธยาศัยไมตรีของคนไทย รวมไปถึงระยะเวลาการเดินทางสู่ประเทศไทยใช้เวลาไม่นาน กระบวนการขอวีซ่าที่สะดวกรวดเร็ว และเส้นทางบินใหม่จากจีนสู่สนามบินกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอีก 25 เส้นทางในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ททท. ได้จัดทำคำแนะนำการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวจีน 10 สิ่งที่ควรทำ เที่ยวทะเลไทย สุขใจตลอดทริป เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทางทะเล แก่ผู้ประกอบการเพื่อไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจ ความประทับใจและความสุขในการท่องเที่ยวทางทะเลแก่นักท่องเที่ยวจีนในช่วงนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีของประเทศไทยในภาพรวมสู่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพในอนาคตต่อไปอีกด้วย

 

ระยองเตรียมพร้อมรับ นทท.ตรุษจีน

 

               พ.ต.ท.เอก มหาสวัสดิ์ สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้กำหนดมาตรการการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดย จัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ออกสืบสวนหาข่าว การกระทำผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และเฝ้าระวัง ติดตาม ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การช่วยเมื่อเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวที่สำคัญยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ล่ามแปล เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังร่วมผนึกกำลังกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยองในระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ ตรวจตราบริเวณท่าเทียบเรือเรือโดยสารโดยกำชับกวดขันให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเตรียมเสื้อชูชีพให้เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร และนำเรือยนต์ตรวจการณ์ความเร็วสูง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ ออกตรวจตราบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวระยองในช่วงนี้เพิ่มขึ้นด้วย

               นายประเวศน์ สุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสำคัญหลักๆ และวันหยุดต่อเนื่องจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางผ่านท่าเทียบเรือเพื่อไปท่องเที่ยวและพักผ่อนที่เกาะเสม็ดโดยจัดเจ้าหน้าที่พิเศษปฏิบัติงานประจำ 7 ท่าเทียบเรือหลักที่ไปเกาะเสม็ดโดยเน้นให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำเป็นหลักแล้วยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ได้ร่วมปฏิบัติงานกับสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวในการตรวจตราบริเวณท่าเทียบเรือและนำเรือออกตรวจตราบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ดเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

 

ระยองเตรียมพร้อมรับ นทท.ตรุษจีน

 

               นายประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเขตอุทยานจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศอุทยาน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหมู่เกาะเสม็ดส่วนใหญ่จะทำกิจกรรมหลักๆ เช่น ดำน้ำตื้น เล่นน้ำบริเวณชายหาด แต่ส่วนใหญ่จะไม่ใส่เสื้อชูชีพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ จึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่นำนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำตามเกาะต่างๆ หรือบริเวณชายหาดต้องให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และจะต้องให้นักท่องเที่ยวใส่ชูชีพขณะเล่นน้ำ ดำน้ำด้วย

               นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กล่าวว่า บริษัทนำเที่ยวส่วนใหญ่ได้นำเสนอเกาะเสม็ดอยู่ในรายการนำเที่ยวเพื่อเสนอขายนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดทั้ง One Day Trip และค้างคืน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญๆ จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากไม่สอดคล้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะรองรับ จึงอยากให้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องเหมาะสมกับขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวที่จะรองรับได้ และที่สำคัญให้บริษัทนำเที่ยวได้จัดทำประกันภัยและหรือประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วย และให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิธีการเล่นน้ำ การใช้อุปกรณ์ และบังคับใส่เสื้อชูชีพก่อนการเล่นดำน้ำทุกครั้ง หากนักท่องเที่ยวไม่มีประสบการณ์ดำน้ำจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือห้ามดำน้ำเล่นน้ำเลยจะดีกว่า