'มทร.ล้านนา'สร้างฝายชะลอน้ำ-ทำแนวกันไฟ

ข่าวทั่วไป  :  14 ก.พ. 2561

นักศึกษาหลักสูตรประมง มทร.ล้านนา พิษณุโลก ทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ-แนวกันไฟป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

 

               ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงฤดูแล้งกำลังเข้ามาเยือน ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง หัวหน้าหลักสูตรประมง พร้อมด้วย อาจารย์สุภภณ พลอยอิ่ม นำทีมนักศึกษาจิตอาสาหลักสูตรประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ระดับชั้นปีที่ 2 , 3 และ 4 จำนวนกว่า 40 คน ทำกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam) ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก หมู่ 1 บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

               โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวจุฬาภรณ์ ขุนแสน หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ อย่างดียิ่ง ในการให้คำแนะนำและฝึกสอนนักศึกษา ได้เรียนรู้วิธีการทำฝายชะลอน้ำ โดยใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ เริ่มจากการตีไม้และปักเสาไม้ไผ่ระบุตำแหน่งที่จะกั้นน้ำ จากนั้นใช้กระสอบทรายวางเรียงเป็นฝาย และ นำหินมาวางเรียงตัวกันเป็นแนวฝาย จนสามารถกั้นและชะลอน้ำได้

               นอกจากนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างแนวกันไฟในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ( Mixed deciduous forest ) จำนวนกว่า 20 ไร่ เพื่อเป็นการหยุดยั้งไฟป่า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากฝีมือมนุษย์

               ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง หัวหน้าหลักสูตรประมง กล่าวว่า หลักสูตรประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่องการทำ “ฝาย” เพื่อร่วมกันฟื้นฟูป่า หยุดไฟป่า สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งส่งน้ำให้กับเกษตรกร กิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้และภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์พื้นที่ป่าให้เกิดความยั่งยืน ส่งผลให้ป่าได้ประโยชน์จากความชุ่มชื่นที่ยาวนาน สัตว์ป่ามีแหล่งน้ำไว้กินยามช่วงฤดูแล้ง คน ชุมชน ได้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน