ร.ร.สรรพวิทยาคม รับรางวัล "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน"

ข่าวทั่วไป  :  13 ก.พ. 2561

ครู-นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปลื้ม ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณ โครงงาน "สารปนเปื้อนแคดเมียม"

 

               13 ก.พ. 61  โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (ตาก - สุโขทัย) ได้รับพระราชทาน โล่เกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ตามโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณ ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” จากโครงงานของนักเรียนกลุ่มชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย ชื่อ “อยู่อย่างปลอดภัยกับสารปนเปื้อนแคดเมียมของชาวลุ่มน้ำตาว” ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จ.ปทุมธานี

 

ร.ร.สรรพวิทยาคม รับรางวัล "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน"

 

               การได้รับรางวัลดังกล่าว ได้รับความชื่นชมจากผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปในจังหวัดตาก และต่างมองว่า ปัญหาสารปนเปื้อนแคดเมียมลุ่มน้ำแม่ตาว มีปัญหามานาน นับสิบๆ ปี ทำให้ชาวบ้านลุ่มน้ำแม่ตาวได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำ บริโภค และผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ และข้าวสาร ที่ใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่ตาว ถึง 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ โดยที่ผ่านมา โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนที่เข้าสู่โครงการไปศึกษาปัญหาสารปนเปื้อนแคดเมียมในน้ำ ในดิน และผู้ป่วยจากสารแคดเมียม ยังพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวมาตลอด นับเป็นความโดดเด่นที่ครูและนักเรียนได้ใส่ใจปัญหานี้ เพราะเป็นปัญหาอันดับ 1 ของจังหวัดตากที่ผ่านมา