สวมหน้ากากสัตว์ป่าปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ-สวล.

ข่าวทั่วไป  :  13 ก.พ. 2561

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิต-นศ.สวมหน้ากากสัตว์ป่าปลุกจิตสำนึกให้รับรู้การหวงแหน-อนุรักษ์ธรรมชาติ

 

               นายกิตติพงษ์ วงศ์สาม ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตนักศึกษา เข้าทำการรณรงค์ภายในบริเวณหน้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเชิญชวนนักศึกษาได้ร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสดงสัญลักษณ์ในการสวมใส่หน้ากากของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ หลากหลาย พร้อมกับให้ผู้ร่วมกิจกรรมทำการเขียนข้อความเพื่อให้กำลังใจ เพื่อรวบรวมส่งให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้เกิดกำลังใจในการทำงาน นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันเสวนา ในเรื่องทิศทางของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์หวงแหนสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอด

 

สวมหน้ากากสัตว์ป่าปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ-สวล.

 

สวมหน้ากากสัตว์ป่าปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ-สวล.

 

สวมหน้ากากสัตว์ป่าปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ-สวล.

 

สวมหน้ากากสัตว์ป่าปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ-สวล.

 

               นายกิตติพงษ์ ระบุว่า ในการทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นกิจกรรมของเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกชนิด เพื่อให้อยู่ในระบบนิเวศที่สมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ นายวิเชียร ชินวงศ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

 

สวมหน้ากากสัตว์ป่าปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ-สวล.

 

สวมหน้ากากสัตว์ป่าปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ-สวล.

 

สวมหน้ากากสัตว์ป่าปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ-สวล.

 

สวมหน้ากากสัตว์ป่าปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ-สวล.

 

สวมหน้ากากสัตว์ป่าปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ-สวล.

 

               ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำกิจกรรมเพื่อมีเป้าประสงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับในเรื่องของการเมืองที่จะโจมตีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการทำกิจกรรมจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมกันที่จะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินต่อไป