สระแก้วเปิดวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา

ข่าวทั่วไป  :  13 ก.พ. 2561

เปิดชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา เลือกวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นสถานศึกษาต้นแบบ สร้างนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มแข็ง

 

               13 ก.พ. 61  ที่ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา โดยจังหวัดสระแก้วพิจารณาคัดเลือกวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ของจังหวัดสระแก้ว โดยวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีสมาชิกในชมรมทั้งสิ้น 600 คน และมีกิจกรรมในชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม อาทิเช่น ศิลปะคันฉ่อง เป็นต้น โดยหลังจากพิธีเปิดได้เดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ Startup Club ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว การบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาของชมรม และการให้ความรู้เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ โดยคณะผู้บริหารคลังจังหวัดสระแก้ว

 

สระแก้วเปิดวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา

 

สระแก้วเปิดวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา

 

สระแก้วเปิดวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา

 

               นายพรพจน์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำพาประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมแทนการเน้นภาคการผลิตสินค้า คือ การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Club) ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มแข็ง มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศได้

 

สระแก้วเปิดวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา

 

สระแก้วเปิดวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา

 

สระแก้วเปิดวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา

 

               ทั้งนี้ หนึ่งในแนวทางสำคัญที่ภาครัฐต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน การสร้างบุคลากรตั้งแต่วัยเด็กและผลักดันให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรเหล่านี้ ผ่านกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นตั้งแต่ในโรงเรียน โดยการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup Club ในสถานศึกษาทุกจังหวัด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มบทบาทของสถานศึกษาในการสร้างการตระหนักรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาขีดความสามารถของเด็กนักเรียนจนสามารถสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจได้ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน