ติดหนี้ กยศ.ต้องจ่าย เบี้ยวโดนบังคับคดี

ข่าวทั่วไป  :  12 ก.พ. 2561

บังคับคดี-กยศ. ตกลงเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย ตรวจสอบข้อมูลก่อนอนุมัติกู้ยืม  พร้อมเปิดช่องทางด่วนตั้งเรื่องบังคับคดีภายใน 1-3 วัน

          กรมบังคับคดี – 12 ก.พ. 61  น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน (Fast Track) และการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย

           อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กรมบังคับคดี และกยศ. ร่วมกันในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้มีโอกาสชำระหนี้ โดยไม่ต้องถูกยึดทรัพย์ หรือถูกบังคับคดี  และมีเงินหมุนเวียนให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป

          "ต่อมากรมบังคับคดีและ กยศ. ได้หารือร่วมกัน โดยเล็งเห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานร่วมกัน จึงจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน (Fast Track) และความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายเพื่อให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดี ในการนัดหมายล่วงหน้าโดย กยศ.จะแจ้งนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3  วันทำการ เพื่อให้กรมบังคับคดีเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ กยศ. เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนให้แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ "

          น.ส.รื่นวดี กล่าวอีกว่า  ในการจัดส่งเอกสารประกอบการบังคับคดี  ได้ตกลงร่วมกันในการจัดส่งเอกสารผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลล์  นอกจากนี้ กยศ. ยังสามารถนำข้อมูลบุคคลล้มละลายของกรมบังคับคดีไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของ กยศ.ได้แก่ การพิจารณาความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้ขอกู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกัน  และเพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย 

 


เปิดอ่าน