คสช. กำชับเร่งคลี่คลายปัญหาหมอกควัน-ฝุ่นละออง

ข่าวทั่วไป  :  12 ก.พ. 2561

คสช. กำชับ ร่งคลี่คลายปัญหาหมอกควัน-ฝุ่นละออง เกินมาตรฐาน หนุนขับเคลื่อนงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"


 
          12 ก.พ. 61 - ​​ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผยผลการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี พล.อ.สสิน ทองภักดี รองเลขาธิการ คสช. ประธาน โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในช่วงนี้มีสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงสภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองที่ปกคลุมในหลายจังหวัดของประเทศ

          พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกส่วนงานได้ร่วมกันดำเนินมาตรการคลี่คลายและป้องกันให้สภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งการลดสาเหตุของการเกิดฝุ่นควัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง การฉีดพ่นละอองไอน้ำ และทำความสะอาดถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่น ควบคู่ไปกับการติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เป็นต้น ทั้งนี้ ในขณะนี้ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีการใช้กลไกของประชารัฐร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม
                
          พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ​​ในที่ประชุม พล.อ.สสิน ยังได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ที่จะเข้าสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อค้นหาความต้องการของประชาชน นำไปเสนอรัฐบาลตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ใน 10 เรื่อง ตามวัตถุประสงค์ของ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ทั้งนี้ ขอให้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวมากที่สุด.              
​