"มูลนิธิอาจารย์เกษม"มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์

ข่าวทั่วไป  :  7 ธ.ค. 2560

สืบสานปณิธานของพ่อ"มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์"มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2560  นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร B.L.H. ชั้น 8  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
    มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยนายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ บุตรชายของเภสัชกรดร.เกษม ปังศรีวงศ์ ซึ่งตระหนักถึงความรักและความภูมิใจของบิดาที่มีต่อวิชาชีพเภสัชกรรมมาโดยตลอดเวลากว่า 40 ปี เพื่อสืบสานปณิธานของบิดาซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ อดีตนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันคนแรก ซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อวิชาชีพเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย หนึ่งในคณาจารย์ผู้ผลักดันให้เกิดปริญญาตรีแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์ และเป็นเภสัชกรไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางเภสัชศาสตร์จากต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เช่น คณบดีคณะเภสัชศาสตร์จาก 19 สถาบัน นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

                                                  "มูลนิธิอาจารย์เกษม"มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์
    นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์  ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา ให้การสนับสนุนงานประชุมวิชาการระดับระดับนานาชาติและระดับประเทศ ทุนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทุนอบรมระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ ทุนเชิญอาจารย์เภสัชศาสตร์จากต่างประเทศมาอบรมให้ความรู้และทุนวิจัยพัฒนาฯ ภายใต้เงินกองทุนทั้งสิ้น จำนวน 100 ล้านบาท โดยมีกำหนดการมอบเงินทุนจำนวนนี้ภายในระยะเวลา 20 ปี  ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยร่วมกับองค์กรต่างๆ เป็นเครือข่ายเผยแพร่เกียรติคุณของเภสัชกรดีเด่นสาขาต่างๆ และเพื่อให้เภสัชกรรุ่นหลังได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและปณิธานของเภสัชกรคณาจารย์ในยุคแรกที่ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อประเทศชาติ 
    การมอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่  2  แบ่งออกเป็น 1. หมวด 01  เภสัชศาสตร์ศึกษา  จำนวน 1 ทุน  โครงการเครือข่ายร้านยามหาวิทยาลัย สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ชุมชน จำนวน  600,000 บาท  มอบให้สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย ) 2. หมวด 02  งานประชุมวิชาการ จำนวน 1 ทุน  การประชุมนานาชาติ(ร่วม) ระหว่าง  5th Current  Drug Development และ 3rd Herbal and Traditional Medicine 2018   จำนวน  20,000 บาท  มอบให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. หมวด 03 ทุนการศึกษา นักศึกษาเรียนดีขาดแคลน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 30,000 บาท  รวม  90,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  4. หมวด 03 ทุนการศึกษา นักศึกษาเรียนดีขาดแคลน จำนวน 1 ทุน 30,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    5. หมวด 03  ทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน โครงการฝึกอบรมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดด้านโรคจิตเวช  จำนวน 120,000 บาท  มอบให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  6. หมวด 04  ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ  จำนวน 1 ทุน การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาปลูกถ่ายอวัยวะและโรคไตเรื้อรัง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน  250,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7. หมวด 04  ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ  จำนวน 1 ทุน ทำวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยา และสถิติ ณ ประเทศแคนาดา  จำนวน  86,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8. หมวด 04  ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน ทำวิจัยเพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศแคนาดา จำนวน 55,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9. หมวด 04  ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน ศึกษาดูงานโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 150,000 บาท มอบให้สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และ 10. หมวด 05 ทุนวิจัยการศึกษาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ทุน การใช้ผลการเรียนรู้ติดตามความเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 30,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                                                "มูลนิธิอาจารย์เกษม"มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์
    อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้น มูลนิธิฯ ได้มอบทุนให้แก่โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2560 จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 2.1 ล้านบาท สำหรับครั้งที่ 2 นี้ ได้พิจารณาคัดเลือกและมอบทุนเป็นจำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท โดยรวมในปี 2560 นี้ได้มอบทุนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,381,000  บาท โดยมูลนิธิฯ จะจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนโครงการต่างๆ ด้านเภสัชศาสตร์ทุกปี ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเภสัชฯ ทุกสถาบัน และบุคลากรในวงการเภสัชกรรม ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับทุนต่างๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์:  www.doctorkasem-foundation.org และยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล์: admin@doctorkasem-foundation.org   โทร: (66) 02 253 0178 -81 ต่อ 308


เปิดอ่าน