"บิ๊กบี้"ห่วงลูกจ้างจัดงบปล่อยกู้ 266 ล้านบาท

ข่าวทั่วไป  :  18 ต.ค. 2560

"บิ๊กบี้"ห่วงลูกจ้าง จัดงบ 266 ล้านบาท  ปล่อยกู้ผ่านกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

          18 ต.ค.60-นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ของลูกจ้าง ตลอดจนการประกอบกิจการของนายจ้าง จึงเปิดโอกาสให้นายจ้างได้แก้ไขปรับปรุงสภาพการทำงาน ที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสีย เนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน

          "และเพื่อให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ กสร. ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับ ปล่อยกู้ผ่านกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวม 266,547,125.98 ล้านบาท"นายทศพล กล่าว

         นายทศพล กล่าวอีกว่า กองทุนดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหรือมาตรการทางการเงินสนับสนุนการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนตามแผนแม่บทความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

          "โดยสถานประกอบกิจการสามารถยื่นเรื่องขอกู้เพื่อไปปรับปรุงระบบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการรายละไม่เกิน2ล้านบาท ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ2ต่อปี มีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 5 ปี ปลอดการชำระคืนเงินต้น 1 ปี ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการกู้ไปแล้ว 40 ราย เป็นเงิน 18,033,090 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบันมียอดเงินสะสมในกองทุนสำหรับปล่อยกู้ทั้งหมด 266,547,125.98 ล้านบาท" นายทศพล กล่าวในที่สุด

          นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการป้องกันและแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน กองทุนความปลอดภัยฯ ถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับสถานประกอบกิจการ หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนความปลอดภัยฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์http://oshfund.labour.go.th


เปิดอ่าน