ปปง.-บังคับคดีแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลยึดทรัพย์

ข่าวทั่วไป  :  13 ก.ย. 2560

ปปง.-บังคับคดี แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลคดีรายชื่อบุคคล-ทรัพย์สินคดีล้มละลายและบังคับคดีแพ่ง ระบุช่วยลดขั้นตอนวิเคราะห์ธุรกรรมการเงิน ป้องยึดอายัดทรัพย์ซ้ำซ้อน


 
          13 ก.ย. พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และน.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีร่วมลงนามความตกลง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับรายชื่อบุคคลและรายการทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีทางแพ่ง รวมทั้งที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายจากฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี เพื่อประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ในการวิเคราะห์ธุรกรรมสืบสวนทางการเงิน และดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
          พล.ต.อ.ชัยยะ กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดีระหว่าง 2 หน่วยงานเกิดจากแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. ‪2560 – 2563) ของปปง. ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ถึงระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้การวิเคราะห์ธุรกรรมสืบสวนทางการเงิน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับรายชื่อบุคคลและรายการทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีทางแพ่ง และผู้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายจากฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี เพื่อประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ในการวิเคราะห์ธุรกรรมสืบสวนทางการเงิน เฉพาะที่คดีถึงที่สุดแล้ว และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตลอดจนรายการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอำนุภาพทำลายล้างสูง ส่วนกรมบังคับคดีตกลงจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลและรายการทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีทางแพ่ง รวมทั้งที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย 
          เลขาธิการ ปปง. กล่าวอีกว่า สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี โดยเฉพาะการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพราะในการบังคับคดีทางแพ่งและในคดีล้มละลายนั้น จะปรากฏรายการทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกบังคับคดีหรือบุคคลล้มละลายทั้งหมดที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งการตรวจสอบหักล้างข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรายได้ของบุคคลกรณีที่หากบุคคลใดมีประวัติการถูกบังคับคดีหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจำนวนมากก็อาจสันนิษฐานได้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังสามารถป้องกันการยึดหรืออายัดทรัพย์สินซ้ำซ้อน หากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินไปแล้ว หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ในกรณีพบว่าบุคคลที่มาซื้อทอดตลาดทรัพย์สิน ก็จะต้องถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
          ขณะที่น.ส.รื่นวดี กล่าวว่า การลงนามในข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจได้สะดวกกว่าเดิม โดยเฉพาะกฎหมายล้มละลายจะทำให้ทราบรายละเอียดของทรัพย์และตัวตนของผู้เกี่ยวข้อง หาก 2 หน่วยงานมีการใช้ฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ในความผิดมูลฐานของปปง.และการบังคับคดีทางแพ่งและคดีล้มละลาย.

 

 


เปิดอ่าน