สถาปนาศาลยุติธรรม 135 ปี

ข่าวทั่วไป  :  21 เม.ย. 2560

ครบรอบสถาปนาศาลยุติธรรม 135 ปี 21 เม.ย."ประธานศาลฎีกา"ชวนตุลาการศาลยุติธรรม-ข้าราชการ-ลูกจ้าง พร้อมใจตั้งมั่นอำนวยความยุติธรรม-ซื่อสัตย์สุจริต-ปราศจากอคติ

      21 เม.ย. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม , ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และร่วมพิธีบวงสรวงสักการะยอดปราสาทศาลยุติธรรม เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม 21 เม.ย.ซึ่งครบรอบ 135 ปี

     ขณะที่ยังมีพิธีเปิดงานวันศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมีผู้บริหารศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

     โดยนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมงานมีใจความตอนหนึ่งว่า “การจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อศาลยุติธรรมและประเทศชาติ ด้วยทรงมีดำริว่า การยุติธรรมอันเดียวเป็นการสำคัญยิ่งใหญ่ จึงทรงให้ปฏิรูประบบศาลไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการทุกคน พร้อมใจกันตั้งจิตมั่นในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ และเป็นกลาง เพื่อรักษาความยุติธรรม บรรเทาทุกข์ของราษฎร โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมให้สถิตสถาพรอย่างยั่งยืน...”

        จากนั้นก็ได้มีการมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ศาลยุติธรรมดีเด่น และศาลที่มีผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย

       ซึ่งรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 กลุ่มศาลสูง ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ , กลุ่มศาลจังหวัดที่สังกัดภาค ได้แก่ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ , กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก , กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวในส่วนภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในเขตกทม. ได้แก่ ศาลอาญาธนบุรี 

        รางวัลศาลที่มีผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น กลุ่มศาลสูง ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 , กลุ่มศาลแพ่ง ได้แก่ ศาลแพ่ง , กลุ่มศาลอาญา ได้แก่ ศาลอาญากรุงเทพใต้ , กลุ่มศาลอาญา ได้แก่ กลุ่มศาลชำนัญพิเศษ ได้แก่ แรงงานภาค 8 , กลุ่มศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 - 9 ได้แก่ ศาลแขวงพระนครใต้  ศาลจังหวัดตราด ศาลจังหวัดนางรอง ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ศาลจังหวัดนางรอง ศาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี และศาลจังหวัดตรัง , กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
 
  


เปิดอ่าน