ไทย-ญี่ปุ่นร่วมพัฒนาทักษะ3อุตฯเป้าหมาย

ข่าวทั่วไป  :  21 มี.ค. 2560

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมพัฒนาทักษะ 3 อุตฯ "ยานยนต์-อุปกรณ์การแพทย์-ชิ้นส่วนอากาศยาน" พร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 "อธิบดีกพร."เผยญี่ปุ่นเชิญดูงานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 21-25มี.ค.60

         นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) เปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับจังหวัดทตโตริ ประเทศญี่ปุ่น ในการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยและจังหวัดทตโตริ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ และชิ้นส่วนอากาศยาน

          "จังหวัดทตโตริ เป็น 1 ใน 9 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ แห่งประเทศญี่ปุ่น ให้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรฟื้นฟูภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ที่การฝึกอาชีพในลักษณะรูปแบบเดิมของรัฐ ไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งทั้ง 3 สาขาจังหวัดทตโตริจะมีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ"อธิบดี กพร.กล่าว 

         ไทย-ญี่ปุ่นร่วมพัฒนาทักษะ3อุตฯเป้าหมาย

           นายธีรพล กล่าวต่อไปว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลักเนื่องจากประเทศไทยมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง จึงมีการตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของอาเซียนหรือเป็นแนวหน้าในระดับเอเชีย

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมพัฒนาทักษะ3อุตฯเป้าหมาย

          "โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ต่างประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงมีส่วนในการสนับสนุนในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศอีกด้วย"นายธีรพล กล่าว 

          นายธีรพล กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานมีการร่วมมือกันตั้งแต่การแลกเปลี่ยนบุคลากรฝึก พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ศึกษาดูงาน เป็นต้น กพร.จะดำเนินการผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

          นอกจากนั้นจะเพิ่มเติมความนร่วมมือในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ และชิ้นส่วนอากาศยาน ตามยุทธศาตร์ชาติ 20 ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตลอดจน ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน 20 ปี ของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

        “ล่าสุด กพร.,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้ไปศึกษาและสังเกตการณ์การดำเนินงานในสถานประกอบกิจการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดทตโตริ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2560 ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดส่งบุคลากรฝึกหรือวิทยากรมาอบรมให้แก่แรงงานไทยในสาขาการผลิตอะไหล่ยานยนต์ และด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่จังหวัดทตโตริมีศักยภาพในการต่อยอดนวัตกรรม รูปแบบการฝึกจะเป็นแบบ hands- on ที่เน้นการฝึก ณ สถานปฏิบัติงานจริง" อธิบดี กพร.กล่าว 

          นายธีรพล กล่าวด้วยว่า  หลังจากการศึกษาดูงานจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อหารือร่วมกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับการฝึก วางแผนการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึก การจัดทำหลักสูตร สถานที่ฝึกอบรม และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป


เปิดอ่าน