ระดมมวลชนหนุนสร้างโรงไฟฟ้าในกระบี่!?

ข่าวทั่วไป  :  14 ก.พ. 2560
ข่าวทั่วไป, คมชัดลึก, ระดมมวลชน, ชาวบ้าน, สนับสนุน, ก่อสร้าง, ภาคใต้, นายกฯ, ข้อสั่งการ, ระดม, มวลชน, หนุน, สร้าง, โรงไฟฟ้า, กระบี่

รรท.นายอำเภอคลองท่อม ร่อนหนังสือระดมมวลชนตามข้อสั่งการนายกฯ ไปสนับสนุนดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่

 

               14 ก.พ. 60 หนังสือราชการ ที่ กบ 0318 / ว 95 ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

               เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลหมู่บ้าน สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0017.2/1579 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 ฉบับ

               ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

               เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอจึงขอให้ท่านนำมวลชน หมู่บ้านละ 20 คน ไปสนันสนุนดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่

               จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ

               นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทน นายอำเภอคลองท่อม

 

 

ระดมมวลชนหนุนสร้างโรงไฟฟ้าในกระบี่!?

 

 

 

 

 


เปิดอ่าน