royal coronation
วันที่ 25 สิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - 16:51 น.
กระทรวงแรงงาน
Shares :
เปิดอ่าน 219 ครั้ง

...

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Rai Resort  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมหารือ ติดตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามปฏิญญาอาเซียนเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวให้เกิดความเท่าเทียม เป็นมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 (12th  ACMW Meeting) ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Rai Resort  อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักคณะกรรมการ ACMW สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประมาณ 50 คน

นายสุรเดชฯ กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมหารือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (พ.ศ. 2559 - 2563) ตลอดจนแสวงหาแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว ตลอดจนมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ โดยมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การประเมินตนเองของประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (๒๕๖๑ – ๒๕๖๘) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน โดยจะรายงานผลการประเมินแก่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน / การรับรองข้อกำหนด (TOR) ACMW ฉบับแก้ไข/การยกร่างข้อเสนอโครงการใหม่ๆ สำหรับแผนงาน ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ และการเร่งรัดการดำเนินการในมิติที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ

ทั้งนี้ ผลจากการประชุมจะทำให้มีแนวทาง/มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดจนเกิดการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (พ.ศ. 2559 - 2563)

-------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ - ข้อมูล /12 กุมภาพันธ์ 2562

 

Shares :
เปิดอ่าน 219 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ