มหัศจรรย์ภูมิปัญญาอีสาน สุดยอด OTOP แห่งลุ่มน้ำโขง

....

พช.รุกตลาด จ.อุบลฯ – อุดร ฯ เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าชายแดน เปิดงาน “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาอีสาน สุดยอด OTOP แห่งลุ่มน้ำโขง”

พช.ขับเคลื่อนงานแสดงจำหน่าย และเจราธุรกิจระดับภาค ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจจัดงาน“มหัศจรรย์ภูมิปัญญาอีสาน สุดยอด OTOP แห่งลุ่มน้ำโขง”เน้น ขับเคลื่อน 3 แนวทางหลัก เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมพร้อมนำสุดยอดผลงาน โอท็อปชั้นนำ ชวนให้ประชาชนผู้สนใจได้เลือกชม วันที่ 12-16 กันยายน 2561 ณ ห้างสุนีย์แกรนด์ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี และ วันที่ 14 - 18 กันยายน 2561 ณ โพศรีวิลเลจ จ.อุดรธานี

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนด กลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน ๓ แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด ตลอดจน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไปพร้อมกับการเพิ่มช่องทางการตลาด

ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีกิจกรรมหลัก จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster ผลิตภัณฑ์ โดยให้ความรู้ สนับสนุนการพัฒนา และเผยแพร่สารคดี ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด โดยจัดงานแสดง จำหน่าย และเจรจาธุรกิจระดับภาค และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP Onlineโดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPมีพื้นที่เป้าหมาย ๒ จุด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี ซึ่งล้วนเป็นจังหวัดในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีความเข้มแข็ง และเป็นตลาดการค้าที่มีขนาดใหญ่ผ่านการจัดงาน ภายใต้ชื่อ “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาอีสาน สุดยอด OTOP แห่งลุ่มน้ำโขง”โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพมาตรฐานได้เรียนรู้และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มาสร้างเครือข่ายการผลิตและช่องทางการตลาดในระดับภูมิภาคอีกทั้ง ยังเป็นโอกาสที่ดีของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะได้มีโอกาสเลือกชม ช็อป ผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งมียอดจำหน่ายสูงจากการเข้าร่วมโครงการฯ มาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ และหาชมได้ยาก ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

        ๑) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จาก ๒๐ จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ และอาหารชวนชิม

        ๒) กิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์กับ OTOP Trader และเจ้าของธุรกิจประเทศเพื่อนบ้าน

เชิญชวนนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว  เที่ยวงาน “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาอีสาน สุดยอด OTOP แห่งลุ่มน้ำโขง”จุดแรก ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑  รวม ๕ วัน ณ ห้างสุนีย์แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจุดที่ ๒ ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2561
ณ โพศรีวิลเลจ จ.อุดรธานี