พม. จับมือภาคีเครือข่าย  จัดงานวันปกรณ์ 61

....

พม. จับมือภาคีเครือข่าย  จัดงานวันปกรณ์ 61  ร่วมเชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เพื่อแบบอย่างที่ดีของสังคม

 วันนี้ (12 ก.พ. 61) เวลา 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในวันปกรณ์ 61 พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น จำนวน 24 คน  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดถือปฏิบัติของคนในสังคม โดยมี
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมงาน พร้อมทั้งแสดงความยินดีและยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย   จัดงานวันปกรณ์ 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ให้ปรากฏแพร่หลายแก่สาธารณชน อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์   และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 

มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นเป็นประจำทุกปี
โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น       นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 362 คน  ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์ ผู้สร้างผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักสังคมสงเคราะห์และให้บุคคลทั้งหลายได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับในปีนี้  มีนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นได้รับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด้วย 1) ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จำนวน 7 คน ได้แก่ นางลัดดา จีระกุล นางสุวารี รวบทองศรี นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ นางดารารัตน์  สุเทศนางอรนุช ชัยชาญ นายเสรีภาพ สมทรัพย์ และนางชนานุช พันธ์เพียง 2) ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวรัชวรรณ สิงหะเนติ นางสาววราลักษณ์ วงศ์กา และนายวรชัย อินต๊ะแก้ว และ 3) ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร จำนวน 14 คน ได้แก่ นางศิริวรรณ อริยานนท์ ดร.ฉัตรศิริ ไทยวัฒน์ ดร.ทรงวุฒิ     นาคประสิทธิ์ นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ นางศรีสะอาด ชั้นสามารถ นางจิตรี จิวะสันติการ นางพาณี จินดาวงศ์       นางสาวสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ นางสาวไพรชิตร เจตะภัย นางวิไลวรรณ ลายถมยา นายชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง           ดร.นรินทร์ กรินชัย พลตำรวจตรีนรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ และนายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ 
 

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การมอบโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น
การบรรยาย เรื่อง “ทิศทางระบบงานสวัสดิการสังคมในทศวรรษหน้า” โดยนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และการอภิปรายเรื่อง “ความร่วมมือในการสร้างเสริมพลัง งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ในทศวรรษหน้า” โดยมุมมองจากนักวิชาการทุกภาคส่วน อาทิ ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม รองคณบดี   ฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายชินชัย ชี้เจริญ อดีตที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวง พม.  ศาสตราจารย์ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย นายกวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และดำเนินการอภิปราย โดยนางนวลใย วัฒนกูล คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการ Big Data กับทิศทางกับทิศทางการพัฒนาสวัสดิการไทย และการจัดนิทรรศการมีชีวิตผลงานนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2560 
#################################