ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ CEDAW

.....

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ณ ห้อง War Room ชั้น 3 ตึก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. ร่วมต้อนรับ H.E. Ms.Donica  Pottie  เอกอัครราชทูตแคนนาดา ประจำประเทศไทย โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ CEDAW ด้วยวาจา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสและการขับเคลื่อนหลังรายงานฯ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจาก คกก. CEDAW รวมทั้งศึกษาดูงานและบทบาทหน้าที่สำคัญของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)


เปิดอ่าน