ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ

....

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการ “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ” พร้อมขับเคลื่อนงานด้านคนพิการครบวงจร ตั้งเป้า 2561 เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 วันนี้ (3 ม.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เริ่มต้นปีพุทธศักราช 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขอส่งมอบความสุขแด่พี่น้องประชาชนคนพิการ ผ่านการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างครบวงจร ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ และการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง”  
  
 นายสมคิด กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาของ พก. ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคนพิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วาระขึ้นปีใหม่ ปี 2561 พก. จัดโครงการ “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ” เพื่อเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ อาทิ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะให้คนพิการทำงานกับบริษัทในนิคมอมตะนคร โดยเตรียมปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในภาคเอกชน และการผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐ ที่มีเป้าหมายการจ้างงาน 6,200 คน / การจัดงาน Gift Fair เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพคนพิการ / การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) หรือ S2S ซึ่งในปี 2561 จะดำเนินโครงการต่อยอดเป็น “S2S Plus”  
 
 นายสมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า 2) การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการระดับประเทศและอาเซียน เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการ (Disabilities Hub) ของประเทศไทย โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์ดังกล่าวมีบริการประกอบด้วย สายด่วน 1479 เพื่อคนพิการทั้งมวล / ร้านนวดของคนพิการ / ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการ / ร้านกาแฟคนพิการ / ลานดนตรี “S2S” / ศูนย์รับบริจาคกายอุปกรณ์  
 
 นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้ครบ 1,752 ศูนย์ / การขยายจุดให้บริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 4 มุมเมือง (Service Link) ซึ่งดำเนินงานในลักษณะ “ศูนย์บริการใกล้ตัว ใกล้ใจ สำหรับคนพิการ” ประกอบด้วย ลาดกระบัง มีนบุรี สายไหม และอ้อมน้อย เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็วและครบวงจร และ 3) การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสวัสดิการ ได้แก่ โครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) โดยจะมีการขยายโครงการฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้ / การจัดบริการสุนัขนำทางคนตาบอดในประเทศไทย (Guide Dogs) / อาชาบำบัด / การจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (Captioning) และการคัดเลือกพร้อมเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ และมอบโล่องค์กรมาตรฐานด้านคนพิการ 
 
 “นโยบายข้างต้นนับเป็นส่วนหนึ่งของการ “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ” จากรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย พก. ได้เริ่มขับเคลื่อนดำเนินการแล้ว และกำหนดเป้าหมายให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2561 นี้ โดยหวังว่าคนพิการจะได้รับบริการตามกฎหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ เพื่อร่วมกันเปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ของสังคมอย่างแท้จริง” นายสมคิดกล่าวในตอนท้าย

####################


เปิดอ่าน