กรมการค้าภายในปลุกพลังไอเดียจัดประกวดLogoตลาดกลางสินค้าเกษตร

กรมการค้าภายในปลุกพลังไอเดียจัดประกวด Logo ตลาดกลางสินค้าเกษตร พร้อมปล่อยของแห่งการออกแบบ ผู้ชนะรับเงินกว่า 50,000 บาท 


          กรมการค้าภายใน จัดประกวดออกแบบ Logo มุ่งสื่อภาพลักษณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อสร้างการรับรู้ตลาดกลางและจดจำได้ง่ายขึ้น รวมถึงสะท้อนถึงภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะองค์กรภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าของตลาด ลุ้นรับรางวัลสูงสุด 50,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

          นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ให้มีรายได้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายอย่างเกษตรกรมีพื้นที่ประกอบอาชีพ ด้วยรายได้ที่มั่นคง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ปั้นตลาดกลางและตลาดสดเพื่อเป็นเส้นทางการซื้อขายสินค้าคุณภาพดีด้วยราคาที่เป็นธรรม
     
          ทั้งนี้ทางกรมการค้าภายในยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้มีไอเดียร่วมกันออกแบบ Logo เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน สร้างการรับรู้ตลาดกลางให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นผ่านไอเดียสร้างสรรค์ที่ทันสมัย ชัดเจน มีเอกลักษณ์ สวยงาม จดจำง่าย ออกแบบขึ้นมาใหม่ ไม่คัดลอกหรือดัดแปลงจากที่ใด ทั้งนี้ยังได้มีการจัดประกวด Logo ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมฯอีกด้วย โดยรางวัลการออกแบบ Logo ทั้งตลาดกลางและตลาดสดนั้น ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล  50,000  บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ 30,000 บาท และรางวัลชมเชย 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ  

          สำหรับเงื่อนไขของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องออกแบบ Logo เป็นภาพสีลงกระดาษ A 4 หรือขนาด 21 x 29.5 เซนติเมตร ปิดผนึกบนกระดาษแข็งขนาด 30 x 40 เซนติเมตร มีความชัดเจนทั้งสีและลายเส้น ด้านหลังผลงานให้ติดคำอธิบายแนวคิดของตัวชิ้นงาน พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

          นอกจากนี้ ผู้ประกวดต้องส่งแผ่น CD , DVD หรือ แฟลชไดร์ฟ ประกอบด้วยไฟล์ต้นฉบับ ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 300 dpi เป็นไฟล์ครบทุกนามสกุล เช่น ไฟล์นามสกุล .AI, .JPG, .PNG, .PDF พร้อมติดชื่อ นามสกุล บนแผ่น CD , DVD หรือแฟลชไดร์ฟ รวมถึงกรอกใบสมัครและแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาพร้อมผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภท ๆ ละไม่เกิน 3 แบบ และสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

          “สำหรับการวัดคะแนนจะพิจารณาผ่าน 4 ปัจจัย 1.การสื่อความหมาย 30 คะแนน 2. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน 3. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ 20 คะแนน 4. ความน่าสนใจ และความเหมาะสมกับการใช้งาน 20  คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทละ 7 ผลงาน จะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินการประกวดด้วยตนเอง ณ กรมการค้าภายใน ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และตัดสินให้เหลือเพียงประเภทละ 4 ผลงาน ที่จะได้รับรางวัลการประกวดตามที่กรมการค้าภายในกำหนด” 

          กำหนดระยะเวลาส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 จะประกาศผลผู้ชนะการประกวด ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีหรือผ่านเว็บไซต์ www.dit.go.th และ
 


เปิดอ่าน