จุฬาฯจัดเสวนา "โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด"

จุฬาฯจัดเสวนา "โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด" 13ก.ย.ศกนี้

 

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาฯเสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง "โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับชาว"โรฮิงญา" ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาที่ถูกกดขี่ข่มเหงและถูกปราบปรามจนต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปพักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่มีต่อประเทศไทย และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อภาครัฐ

จุฬาฯจัดเสวนา "โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด"

        วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เมียนมา, ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, ดร.อณัส อมาตยกุล ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อ.ธานินทร์ สาลาม ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364 - 5


เปิดอ่าน