ม.มหิดล ชู "ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน"

ม. มหิดล ชู "ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน"ในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี2560ระหว่างวันที่ 22-23พ.ค.ศกนี้

          ม.มหิดล ชู "ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน”ในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. ศกนี้ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

          คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ มหิดลสิทธาคาร และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ม.มหิดล ชู "ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน"

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสรุปเป็นชุดความคิดที่สะท้อน “ศาสตร์พระราชา”

          เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการสร้างงานวิจัยและงานวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในวงกว้างโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ปาฐกถานำภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน”

          นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานจากนักวิชาการภายใต้หัวข้อ“สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โอกาส และความท้าทายอนาคตของภูมิภาคตะวันตกภายใต้ Thailand 4.0 - ศาสตร์พระราชาจะเป็นคำตอบได้อย่างไร?” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก  เหล่าธรรมทัศน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ และการอภิปรายจากนักวิชาการในภูมิภาคตะวันตก เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และผลงานที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ กับการพัฒนาภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน ผ่านกรณีศึกษา

          ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย ในระดับประเทศ จากนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ในสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้ที่www.shmuconferences.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่โทร 02-8002840 ต่อ 1008 ,1019


เปิดอ่าน