อปท.ผนึกพลังเดินหน้า ดัน "สูงวัยสร้างเมือง"

....

อปท.ผนึกพลังเดินหน้า ดัน “สูงวัยสร้างเมือง” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ50 แห่งปี 60

อีกเพียง 4 ปี เท่านั้น ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในวันนี้การเดินหน้างานพัฒนาส่งเสริมระบบการดูแลผู้สูงอายุจึงถูกผลักดันและมีการดำเนินงานต่อเนื่อง

กิจกรรมปฏิบัติการ “สูงวัยสร้างเมือง” เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาเพื่อปรับมุมมองใหม่ และเตรียมความพร้อมสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ในปี 2564 โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ที่ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ อันสืบเนื่องจากการถอดบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบ 12 อปท. ที่มีประสบการณ์พัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ อย่างเป็นรูปธรรมจริง ทำให้เกิดข้อสรุปการต่อยอดงานในพื้นที่ด้านผู้สูงอายุ10 ประเด็น ได้แก่ 1.การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 2.อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 3.การส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ 4.การออมเพื่อผู้สูงอายุ 5.ฝึกอบรมอาสาสมัครและอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน 6.การลดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุ 8.การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 9. การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 10.ศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ

สมพร ใช้บางยาง ประธานการจัดงานให้วิสัยทัศน์ว่า งานดังกล่าวจะช่วยเปลี่ยนมุมมองการรับรู้ของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ในประเด็นผู้สูงอายุ จาก “ภาระ” เป็น “พลัง” เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้แนวคิด“สูงวัยสร้างเมือง” ได้มีการผลักดัน “ศูนย์เรียนรู้ระบบดูแลผู้สูงอายุ” เพื่อให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยในงานดังกล่าวยังได้ดึง 65องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประกาศเจตนารมณ์ โครงการรณรงค์ “สูงวัยสร้างเมือง ด้วยปฏิบัติการ 5 อ.” ให้เกิดพื้นที่ต้นแบบที่เป็นรูปธรรมได้แก่อ.ที่ 1  อาหาร  มุ่งเน้นหันมาปลูกผักบริโภคเอง อ.ที่ 2 ออกกำลังกายและการสร้างกิจกรรมทางกาย อ.ที่ 3 อาชีพ มุ่งเน้นการสร้างสัมมาชีพ ตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญ พัฒนาอาชีพใหม่ที่ช่วยพัฒนาสุขภาพไปพร้อมกัน อ.4ออม โดยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุรู้จักการออมร่วมกับกลุ่มหรือกองทุนในชุมชนเพื่อได้รับสวัสดิการอย่างพอเพียง อ.ที่ 5 อาสา เน้นผู้สูงอายุทำงานจิตอาสาร่วมปรับปรุงบ้านและสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สาธารณะและศาสนสถาน  ตลอดจนดูแลเพื่อนสมาชิกผู้ยากไร้ในชุมชน

ด้าน ดวงพร เฮงบุญยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า สสส.ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์(พม.)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)ในการเตรียมความพร้อมรับมือผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยตั้งเป้ามีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ50 แห่งภายในปี 2560และขยายเพิ่มครอบคลุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นครบทุกจังหวัดภายในปี 2564

“สสส.เข้าไปสนับสนุนการจัดระบบการทำงานในพื้นที่ให้เกิดการจัดการที่ดี ออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมทักษะโดยอาศัยข้อมูลสุขภาพตำบล และงานวิจัยชุมชนเป็นฐานในการทำงาน เพื่อผลักดันให้เกิดการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์กายอุปกรณ์ และเกิดประบวนการดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ที่จะเป็นกลไกที่สำคัญในการทำงาน”ดวงพร กล่าว


เปิดอ่าน