"๑ ล้าน ๕ แสนก้าว"

"ศิริราช" แนะผู้บริจาค ส่งหลักฐาน "บริจาคกิจกรรม ๑ ล้าน ๕ แสนก้าว" เชียงใหม่-ศิริราช" ภายใน 31พ.ค.60

            รพ.ศิริราช  แนะการบริจาคกิจกรรม “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว” วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช ส่งหลักฐานการโอนพร้อมระบุชื่อ, ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2419 9486 หรือทางอีเมล :Sicashier@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้ เพื่อออกใบเสร็จให้ทัน 30 มิ.ย. 60 

 

          เมื่อวันที่ 11 พ.ต.2560 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยนักศึกษาแพทย์ศิริราช จัดกิจกรรม “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว” วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช ระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดีมีผู้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

 

           ทั้งนี้ผู้บริจาคท่านใด ได้โอนเงินบริจาคมาแล้ว และยังไม่ได้ส่งหลักฐานการบริจาค หากมีความประสงค์รับใบเสร็จรับเงิน ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนพร้อมระบุชื่อ, ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2419 9486 หรือทางอีเมล :Sicashier@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  โดยงานการเงิน จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

           สำหรับผู้บริจาคที่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน(เกิน 30 วันนับจากวันที่ส่งหลักฐาน)โปรดติดต่อสอบถาม งานการเงิน ฝ่ายการคลัง โทร. 0 2419 7184 ต่อ 543 ในวันและเวลาราชการ

      ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านสื่อของท่านให้ผู้มีจิตศรัทธาทราบโดยทั่วกัน ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

        ขอแสดงความนับถือ

    (รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศ กิจณรงค์)

 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

   งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โทร. 0 2419 7649, 0 2419 8992, โทรสาร 0 2412 1995


เปิดอ่าน